ZMIANY W KODEKSIE PRACY

Od dnia 1 stycznia 2017 roku nastąpiły zmiany w kodeksie pracy w zakresie regulaminu wynagradzania, świadectw pracy, regulaminu pracy, współodpowiedzialności materialnej pracownika oraz terminów odwołania do sądu pracy.

1.    REGULAMIN WYNAGRADZANIA

Nastąpiła zmiana  w ilości pracowników z 20 na 50, od której pracodawca  ustala warunki wynagradzania za pracę w regulaminie wynagradzania. Zgodnie z nowo brzmiącym przepisem - pracodawca zatrudniający co najmniej 50 pracowników, nieobjętych zakładowym układem zbiorowym pracy ani ponadzakładowym układem zbiorowym pracy odpowiadającym wymaganiom określonym w § 3, ustala warunki wynagradzania za pracę w regulaminie wynagradzania.

Wprowadzono nowe przepisy, a mianowicie:

·       Możliwość ustalania warunków wynagradzania w regulaminie wynagradzania wówczas, gdy jest zatrudnionych mniej niż 50 pracowników - pracodawca zatrudniający mniej niż 50 pracowników, nieobjętych zakładowym układem zbiorowym pracy ani ponadzakładowym układem zbiorowym pracy odpowiadającym wymaganiom określonym w § 3, może ustalić warunki wynagradzania za pracę w regulaminie wynagradzania.

·       Obowiązek ustalania warunków wynagradzania w regulaminie wynagradzania także na wniosek zakładowej organizacji związkowej - pracodawca zatrudniający co najmniej 20 i mniej niż 50 pracowników, nieobjętych zakładowym układem zbiorowym pracy ani ponadzakładowym układem zbiorowym pracy odpowiadającym wymaganiom określonym w § 3, ustala warunki wynagradzania za pracę w regulaminie wynagradzania, jeżeli zakładowa organizacja związkowa wystąpi z wnioskiem o jego ustalenie.

Zmianie uległ ponadto  art. 772 §2 - w regulaminie wynagradzania pracodawca może ustalić także inne świadczenia związane z pracą i zasady ich przyznawania. We wcześniejszym brzmieniu przepis ten w zakresie regulaminu odwoływał się do §1.

2.    ŚWIADECTWO PRACY

Obowiązek wydawania świadectwa pracy w przypadku, gdy pracodawca zamierza nawiązać z pracownikiem kolejny stosunek pracy w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniego stosunku pracy wprowadzono wyłącznie na wniosek pracownika (wówczas świadectwo pracy dotyczy okresu lub okresów zatrudnienia, za które dotychczas nie wydano świadectwa pracy) - w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy pracodawca jest obowiązany niezwłocznie wydać pracownikowi świadectwo pracy, jeżeli nie zamierza nawiązać z nim kolejnego stosunku pracy w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniego stosunku pracy. Świadectwo pracy dotyczy okresu lub okresów zatrudnienia, za które dotychczas nie wydano świadectwa pracy. W przypadku nawiązania z tym samym pracownikiem kolejnego stosunku pracy w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniego stosunku pracy, pracodawca jest obowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy wyłącznie na jego wniosek, złożony w postaci papierowej lub elektronicznej; wniosek może być złożony w każdym czasie i dotyczyć wydania świadectwa pracy dotyczącego poprzedniego okresu zatrudnienia albo wszystkich okresów zatrudnienia, za które dotychczas nie wydano świadectwa pracy. W przypadku, o którym mowa w § 11, pracodawca jest obowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku.

Należy także mieć na uwadze przepisy przejściowe, a mianowicie:

Jeżeli w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy nie upłynął termin na wydanie świadectwa pracy zgodnie z art. 97 § 11 ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu dotychczasowym, pracodawca wydaje pracownikowi świadectwo pracy za zakończone w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy okresy zatrudnienia, za które dotychczas nie wydano świadectwa pracy, w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Przed upływem terminu 6 miesięcy, o którym mowa w ust. 1, pracownik może żądać wydania świadectwa pracy za zakończone w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy okresy zatrudnienia, za które dotychczas nie wydano świadectwa pracy. Pracodawca jest obowiązany wydać świadectwo pracy w ciągu 7 dni od dnia złożenia pisemnego wniosku pracownika w tej sprawie.

Do wydania świadectwa pracy w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy zawartego na podstawie umowy o pracę na okres próbny lub na czas określony trwającej w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy art. 97 § 1-13 ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Od 1 stycznia 2017 roku obowiązuje także nowe rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie świadectwa pracy.

3.    REGULAMIN PRACY

Nastąpiła zmiana w ilości pracowników z 20 na 50, od ilu pracodawca ma obowiązek wprowadzenia regulaminu pracy - pracodawca zatrudniający co najmniej 50 pracowników wprowadza regulamin pracy, chyba że w zakresie przewidzianym w § 1 obowiązują postanowienia układu zbiorowego pracy. Pracodawca zatrudniający mniej niż 50 pracowników może wprowadzić regulamin pracy, chyba że w zakresie przewidzianym w § 1 obowiązują postanowienia układu zbiorowego pracy. Wprowadzono także wymóg ustanawiania regulaminu pracy na wniosek zakładowej organizacji związkowej - pracodawca zatrudniający co najmniej 20 i mniej niż 50 pracowników wprowadza regulamin pracy, jeżeli zakładowa organizacja związkowa wystąpi z wnioskiem o jego wprowadzenie, chyba że w zakresie przewidzianym w § 1 obowiązują postanowienia układu zbiorowego pracy.

4.    WSPÓŁODPOWIEDZIALNOŚĆ MATERIALNA PRACOWNIKÓW

Wprowadzono wymóg formy pisemnej pod rygorem nieważności dla umowy o współodpowiedzialności materialnej dla łącznego powierzenia mienia - podstawą łącznego powierzenia mienia jest umowa o współodpowiedzialności materialnej, zawarta przez pracowników z pracodawcą na piśmie pod rygorem nieważności. Dotychczas był wymóg tylko formy pisemnej. Przy czym do umów o współodpowiedzialności materialnej, trwających w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się art. 125 § 1 zdanie drugie ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu dotychczasowym a więc pozostaje wymóg zwykłej formy pisemnej.

5.    TERMINY ODWOŁANIA DO SĄDU PRACY

Wydłużeniu do 21 dni uległy terminy:

·       odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę,

·       żądania przywrócenia do pracy lub odszkodowania,

·       żądania nawiązania umowy o pracę

Odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę wnosi się do sądu pracy w ciągu 21 dni od dnia doręczenia pisma wypowiadającego umowę o pracę. Żądanie przywrócenia do pracy lub odszkodowania wnosi się do sądu pracy w ciągu 21 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia lub od dnia wygaśnięcia umowy o pracę. Żądanie nawiązania umowy o pracę wnosi się do sądu pracy w ciągu 21 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o odmowie przyjęcia do pracy.

W zakresie terminów do powyższych żądań, które rozpoczęły ale nie zakończyły biegu przed wejściem w życie zmiany ustawy, stosuje się dotychczasowe przepisy, a więc odpowiednio 7 i 14 dni - do terminów określonych w art. 264 ustawy zmienianej w art. 2, które nie upłynęły przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się art. 264 ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

 

Od dnia 1 stycznia 2017 roku wprowadzono także zmiany odnoszące się do zakładowego funduszu  świadczeń socjalnych – również m. in. zmianie uległa z 20 do 50 liczba pracowników, od ilości których pracodawca ma wymóg utworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

 

ZMIANY W PRAWIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH    

29 sierpnia 2014 roku uchwalono zmiany w ustawie Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2014 r. poz. 1232). 
Nowelizacja wprowadza następujące zmiany:
- wyeliminowano przepis określający warunki prowadzenia postępowań w trybie negocjacji bez ogłoszenia lub w trybie zamówienia z wolnej ręki w przypadku zamówień, których przedmiotem są usługi o charakterze niepriorytetowym; 
- dodano przepis określający zasady udzielenia zamówień, których przedmiotem są usługi o charakterze niepriorytetowym, o wartości mniejszej niż tzw. progi unijne (określono podstawowe zasady takiego postępowania, a także procedurę publikacji ogłoszeń o takich zamówieniach oraz informacji o udzieleniu zamówienia); 
- wykonawca musi wykazać, iż określone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, jeżeli chce zastrzec ich ujawnienie; 
- zrezygnowano z dwóch przesłanek wykluczenia wykonawców (dotyczy to wykluczenia wykonawców: 1) którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, lub zobowiązanych do zapłaty kary umownej, jeżeli szkoda ta lub obowiązek zapłaty kary umownej wynosiły nie mniej niż 5% wartości realizowanego zamówienia i zostały stwierdzone orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, 2) z którymi dany zamawiający rozwiązał umowę w sprawie zamówienia publicznego, którym wypowiedział taką umowę albo od umowy z którymi odstąpił, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie, wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości umowy); 
- nowa przesłanka wykluczenia wykonawcy (w miejsce uchylonych); zamawiający będzie mógł wykluczyć z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie; wykluczenie z tego powodu będzie możliwe tylko w przypadku, gdy zamawiający przewidzi taką możliwość w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia; zamawiający będzie musiał wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych naruszenie przez wykonawcę obowiązków zawodowych; wykluczenie wykonawcy z postępowania nie będzie możliwe, jeżeli wykonawca udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec naruszaniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia; analogicznej zmiany dokonano w odniesieniu do przepisów o zamówieniach w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa; 
- możliwość zatrzymania wadium przez zamawiającego wraz z odsetkami m.in. w sytuacji gdy wykonawca w odpowiedzi na wezwanie nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy;
- zmiany w zakresie rażąco niskiej ceny - jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, np. w zakresie oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych zagadnień technicznych, oryginalności projektu wykonawcy, pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.
Istotną zmianą jest to, że obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, ma spoczywać na wykonawcy;
- kryteria oceny ofert – może być cena lub cena i inne kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia, jak jakość, funkcjonalność, parametry techniczne, aspekty środowiskowe. 
Kryterium ceny, według nowych przepisów, może być stosowane jako jedyne kryterium ceny, jeśli przedmiot zamówienia jest powszechnie dostępny i ma ustalone standardy jakościowe, z zastrzeżeniem art. 76 ust. 2 ustawy (licytacja elektroniczna).
Ustawa weszła w życie 19 października 2014 r. 
USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA

17 czerwca 2014 roku została podpisana przez Prezydenta ustawa o prawach konsumenta. Jest to jedna z ważniejszych zmian w zakresie prawa konsumenckiego w ostatnich latach.

Nowe przepisy wejdą w życie w grudniu 2014 r. 
Uwaga: nowa regulacja stosowana będzie do umów zawartych dopiero po dniu wejścia w życie ustawy.

Zmiana ma na celu przede wszystkim ujednolicenie i doprecyzowanie regulacji dotyczącej umów o charakterze konsumenckim, w tym zawieranych przez internet (np. w sklepach internetowych), w zakresie:
 obowiązków informacyjnych,
 wymogów formalnych takich umów oraz
 prawa odstąpienia od nich.

Zmiana porządkuje również regulacje dotyczące odpowiedzialności za jakość rzeczy sprzedanej – zgodnie z wymogami stosownych przepisów prawa UE.

Zgodnie z nową ustawą uchylone zostaną dwie główne ustawy regulujące podstawowe kwestie związane z dokonywaniem zakupów na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa oraz związane z reklamacją towaru przez konsumenta, tj.:
 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000, Nr 22, poz. 271)
 ustawy z dnia z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U z 2002, Nr 141, poz.1176).

Zgodnie z nową ustawą postanowienia dotyczące ustawowej reklamacji towaru przez konsumenta (obecna niezgodność towaru z umową) mają zostać wprowadzone do kodeksu cywilnego i ujednolicone z kodeksowymi przepisami dotyczącymi rękojmi i gwarancji. Od tej pory będziemy mieć do czynienia tylko z dwoma trybami reklamacji – na podstawie rękojmi oraz na podstawie gwarancji, z tym że w wypadku konsumentów kodeks przewidywać będzie dodatkowe obowiązki informacyjne.

Korzyści dla konsumentów
1. Prawo do informacji - nowa ustawa gwarantuje konsumentom otrzymywanie od przedsiębiorcy, przed zawarciem umowy, wyczerpujących informacji, istotnych w kontekście jej zawierania. Co ważne, uprawnienie do otrzymania informacji będzie przysługiwało konsumentowi nie tylko w odniesieniu do umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa oraz na odległość, ale również w odniesieniu do umów zawieranych w sposób tradycyjny – w sklepie. Umożliwi to konsumentowi bardziej świadome zawieranie umów.
2. Koszty związane z zawieraniem umów:
a. Ustawa wprowadza przepisy, które ułatwią konsumentowi zorientowanie się, jeszcze przed zawarciem umowy, jakie koszty rzeczywiście będzie musiał ponieść w związku z zawieraną umową. Przedsiębiorca będzie bowiem zobowiązany do poinformowania konsumenta w jasny sposób o wszystkich kosztach wynikających z umowy;
b. Ustawa przewiduje, że w przypadku płatności dokonywanej przez konsumenta kartą kredytową przedsiębiorca nie będzie mógł pobierać od niego opłat wyższych niż te, które sam ponosi w związku z zastosowaniem tego sposobu płatności;
c. Ustawa zabrania pobierania od konsumentów zawyżonych opłat za korzystanie z infolinii udostępnianych przez przedsiębiorców na potrzeby kontaktowania się w sprawach związanych z zawartymi umowami.
3. Prawo odstąpienia od umowy:
a. Ustawa wydłuża termin na odstąpienie od umowy zawieranej poza lokalem lub na odległość, bez podania przyczyn, do 14 dni (obecnie: 10 dni). Dzięki temu konsument zyskuje dodatkowy czas do namysłu i podjęcia ostatecznej decyzji;
b. Ustawa precyzyjnie reguluje także sposób obliczania tego terminu, w tym w sytuacji, gdy przedsiębiorca w ogóle nie poinformował konsumenta o przysługującym mu prawie odstąpienia (w takim przypadku prawo odstąpienia wygaśnie dopiero po upływie roku od upływu podstawowego 14-dniowego terminu – obecnie: po upływie 3 miesięcy od wydania rzeczy);
c. Ustawa zwalnia konsumenta od obowiązku ponoszenia kosztów związanych ze zwrotem rzeczy w przypadku skorzystania z prawa odstąpienia, jeżeli konsument nie został poinformowany przez przedsiębiorcę o obowiązku poniesienia tych kosztów.
4. Uprawnienia w przypadku wadliwości rzeczy sprzedanej:
a. Ustawa przywraca do obrotu konsumenckiego konstrukcję „wady”, tradycyjnie funkcjonującą w Polsce, znaną i rozumianą przez konsumentów (obecnie w obrocie konsumenckim, na podstawie ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej funkcjonuje konstrukcja „niezgodności towaru z umową”);
b. Ustawa zwiększa swobodę konsumenta, co do wyboru uprawnienia, z jakiego może skorzystać w przypadku wadliwości nabytej rzeczy: przywraca możliwość żądania obniżenia ceny, bądź odstąpienia od umowy od razu po stwierdzeniu wady, bez konieczności wysunięcia w pierwszym rzędzie żądania naprawy, bądź wymiany rzeczy;
Bardzo ważna zmiana przepisów kodeksu cywilnego w tym zakresie, które otrzymują brzmienie:
„Art. 560. § 1. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
§ 2. Jeżeli kupującym jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia.
§ 3. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.
§ 4. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
Art. 561. § 1. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.
§ 2. Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla kupującego.
§ 3. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli kupującym jest przedsiębiorca, sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.”;

5. Gwarancja - ustawa przywróci stosowanie przepisów Kodeksu cywilnego do gwarancji konsumenckiej. Oznacza to, że jeżeli przedsiębiorca, który udziela gwarancji, nie określi dokładnie jej treści, konsument będzie mógł powołać się na uprawnienia związane z gwarancją przewidziane w Kodeksie cywilnym.
6. Inne:
a. Ustawa nakłada też na działających w internecie (sprzedaż poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość) przedsiębiorców obowiązek przekazania klientowi w sposób jasny i zrozumiały informacji o adresie pocztowym firmy, jej numerze rejestrowym oraz podanie e-maila i numeru telefonu (jeśli sprzedawca dysponuje tym ostatnim), pod którym można się skontaktować ze sprzedającym.
b. Przedsiębiorca sprzedający towar lub oferujący usługi przez Internet będzie również musiał zapewnić, aby w momencie składania drogą elektroniczną zamówienia klient wyraźnie potwierdził, że zdaje sobie sprawę iż zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty. Jeżeli w celu złożenia zamówienia wymagane jest aktywowanie przycisku, musi być on oznaczone w łatwy i czytelny sposób np. przy użyciu słów „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. Przepisy te mają uniemożliwić wyłudzanie od klientów pieniędzy poprzez zamieszczanie informacji o wymaganych płatnościach w wielostronicowym regulaminie, z którym nie zawsze klient się zapoznaje. Po wejściu w życie nowych przepisów klient nie będzie musiał ponosić żadnych opłat lub kosztów dodatkowych, jeżeli nie zostanie o nich odpowiednio poinformowany przed złożeniem zamówienia.
c. W przypadku zakupów dokonywanych w internecie klient zyska prawo do otrzymania potwierdzenie zawarcia umowy na trwałym nośniku (na piśmie lub w e-mailu), nie później niż w chwili otrzymania zamówionego produktu czy rozpoczęcia świadczenia usługi. Ponadto przedsiębiorca nie będzie mógł stosować tzw. opcji domyślnych przy składaniu zamówienia. Zakup dodatkowego świadczenia związanego z głównym przedmiotem umowy powinien wymagać zaznaczenia przez kupującego odpowiedniego pola, a nie odznaczenia go w celu uniknięcia obowiązku zapłaty (reguła ta dotyczy również zakupów tradycyjnych).
d. Pozostanie istniejące obecnie wyłączenie stosowania przepisów dotyczących umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa dla umów, których wartość nie przekracza równowartości 10 EURO. 
e. W przypadku gdy umowa na odległość ma być zawarta przez telefon przedsiębiorca musi potwierdzić ofertę złożoną konsumentowi, który staje się związany dopiero po podpisaniu oferty lub przesłaniu swojej pisemnej zgody. 


Korzyści dla przedsiębiorców
1. Ujednolicenie regulacji w skali całej UE
Przepisy dyrektywy w sprawie praw konsumenta wymuszają, w zakresie jej regulacji, wprowadzenie jednolitych rozwiązań we wszystkich państwach członkowskich. Powinno to zwiększyć zaufanie przedsiębiorców do systemów prawnych innych państw, obniżyć koszty związane z dostępem do rynków tych państw (w szczególności koszty związane z obsługą prawną), a w konsekwencji ułatwić im działalność transgraniczną.
2. Ułatwienie stosowania przepisów:
a. Ustawa jasno definiuje, jakie informacje, kiedy i w jaki sposób przedsiębiorca powinien przekazać konsumentowi;
b. Ustawa określa jasne zasady dotyczące wykonywania prawa odstąpienia od umowy, w tym dotyczące sposobu obliczania terminów oraz skutków jego wykonania, a także niezwykle istotne kwestie związane z kosztami, które powstają w przypadku zwrotu rzeczy, wskazując kogo i w jakim zakresie obciążają te koszty;
c. Ustawa wprowadza zasady dotyczące korzystania z rzeczy przez konsumenta w okresie, w którym możliwe jest odstąpienie od umowy;
Wprowadzenie precyzyjnych uregulowań, w tym zwłaszcza dotyczących kwestii, w których nie było szczegółowych regulacji, ułatwi przedsiębiorcom stosowanie przepisów i powinno przełożyć się także na obniżenie kosztów ich działalności.
3. Ujednolicenie zasad odpowiedzialności, za jakość rzeczy - obecnie przedsiębiorca, który sprzedaje towary, odpowiada za ich jakość według dwóch odrębnych reżimów: za wady rzeczy w stosunku do kupujących, którzy nie są konsumentami (rękojmia) i za niezgodność towaru z umową wobec konsumentów. Oznacza to znaczne komplikacje i zwiększone koszty prowadzenia działalności gospodarczej. Nowa ustawa ujednolici zasady odpowiedzialności w obrocie konsumenckim i w obrocie profesjonalnym, co powinno zdecydowanie ułatwić prowadzenie działalności handlowej.
4. Ułatwienie dochodzenia roszczeń regresowych - ustawa wprowadza szczegółowe regulacje dotyczące dochodzenia roszczeń regresowych, związanych z wadliwością rzeczy sprzedanej w łańcuchu sprzedawców. Rozwiązania te ułatwią sprzedawcy finalnemu dochodzenie zwrotu kosztów poniesionych przez niego w związku z wykonaniem uprawnień przez konsumenta od tego z poprzednich sprzedawców/dostawców, którego działanie spowodowało wadę rzeczy.

 


AUTA BEZ VAT:

12 marca 2014 r. Prezydent podpisał nowelizację ustawy o podatku od towarów i usług (DZ.U. 2011 r. Nr 177 poz. 1054), w związku z którą począwszy od dnia 1 kwietnia 2014 r. wejdą w życie nowe regulacje dotyczące odliczeń i rozliczania podatku od samochodów osobowych do 3,5 tony wykorzystywanych przez przedsiębiorców. 

1. Nowa ustawa dla celów odliczania VAT przewiduje w uproszczeniu podział samochodów na:

1) ciężarowe powyżej 3,5 tony - pełne odliczenie VAT (100%),
2) pojazdy samochodowe poniżej 3,5 tony wykorzystywane wyłącznie dla celów prowadzonej działalności gospodarczej - pełne odliczenie VAT (100%),
3) pojazdy samochodowe poniżej 3,5 tony wykorzystywane zarówno dla celów prowadzonej działalności gospodarczej, jak i dla celów prywatnych - częściowe odliczenie VAT (50%).

2. Samochody ciężarowe powyżej 3,5 tony:
W zakresie samochodów ciężarowych o masie całkowitej  powyżej 3,5 tony zmiany w ustawie nie przewidują w zasadzie żadnych rewolucji. Wciąż w przypadku tych pojazdów podatnikom zarówno przy zakupie samych samochodów, jak i przy wydatkach eksploatacyjnych związanych z ich użytkowaniem będzie przysługiwało odliczenie 100% VAT. Oczywiście przy założeniu, że ich nabycie czy użytkowanie ma związek z wykonywaniem czynności opodatkowanych.
3. Samochody o masie nieprzekraczającej 3,5 tony wykorzystywane wyłącznie dla celów prowadzonej działalności gospodarczej:
W stosunku do tych samochodów ustawa o VAT przewiduje możliwość odliczenia 100% VAT zarówno przy zakupie auta, jak i przy wydatkach związanych z jego użytkowaniem wyłącznie dla celów firmowych. Warto tu wspomnieć, że pełne odliczenie podatku naliczonego jest możliwe tak samo przy “zwykłych” samochodach osobowych, jak i przy samochodach z homologacją N1”.  Jednak tu ustawodawca planuje nałożyć na podatników dodatkowe warunki, jakie muszą być spełnione, aby odliczyć pełny VAT (nie dotyczą one jednak pojazdów wskazanych w art. 86a ust. 9 znowelizowanej ustawy o VAT – zgodnie z punktem 6 poniżej).
Pierwszy to obowiązek złożenia we właściwym urzędzie skarbowym informacji o tych pojazdach, które użytkowane są wyłącznie w celach firmowych.
Drugi to obowiązek prowadzenia ewidencji (kilometrówki). Wg ustawy o zmianie ustawy o VAT taka ewidencja powinna zawierać:
1) numer rejestracyjny pojazdu samochodowego;
2) dzień rozpoczęcia i zakończenia prowadzenia ewidencji;
3) stan licznika przebiegu pojazdu samochodowego na dzień rozpoczęcia prowadzenia ewidencji, na koniec każdego okresu rozliczeniowego oraz na dzień zakończenia prowadzenia ewidencji;
4) wpis osoby kierującej pojazdem samochodowym dotyczący każdego wykorzystania tego pojazdu obejmujący:
a) kolejny numer wpisu,
b) datę i cel wyjazdu,
c) opis trasy (skąd – dokąd),
d) liczbę przejechanych kilometrów,
e) imię i nazwisko oraz podpis osoby kierującej pojazdem
– potwierdzony przez podatnika w zakresie autentyczności wpisu osoby kierującej pojazdem, jeżeli nie jest ona podatnikiem;
5) liczbę przejechanych kilometrów na koniec każdego okresu rozliczeniowego oraz na dzień zakończenia prowadzenia ewidencji.
Prowadzenie kilometrówki ma wykluczyć użytkowanie prywatne. Jeżeli więc przedsiębiorca czy pracownik ujmie w ewidencji dojazd z pracy do miejsca zamieszkania będzie to informacja dla urzędników, że korzysta on bezprawnie ze 100% odliczenia VAT, jako że samochód wykorzystywany jest również dla celów prywatnych.
WAŻNE:
Dla pojazdów, które zostały kupione przed 1 kwietnia lub które są używane na podstawie umów zawartych przed tym dniem i zamierzamy używać ich wyłącznie do prowadzenia działalności gospodarczej - a więc chcielibyśmy odliczać 100% podatku naliczonego VAT od zakupów, należy:
 1) w terminie 7 dni od dnia, w którym poniesiemy pierwszy koszt/wydatek związanym z tymi pojazdami po dniu 1 kwietnia - złożyć do Urzędu Skarbowego informację o używaniu tych pojazdów,
 2) prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu od dnia w którym poniesiemy pierwszy wydatek po dniu wejścia w życie nowych przepisów (1 kwietnia 2014).
4. Samochody poniżej 3,5 tony wykorzystywane dla celów firmowych i prywatnych:
W przypadku wykorzystywania w firmie samochodów użytkowanych zarówno dla celów działalności, jak i dla celów prywatnych, podatnikowi prowadzącemu wyłącznie działalność opodatkowaną przysługuje częściowe odliczenie VAT w wysokości 50% kwoty podatku z faktury dokumentującej zakup czy to samego samochodu, czy innych wydatków związanych z bieżącą jego eksploatacją (np. wymiana oleju silnikowego, myjnia) z wyłączeniem zakupu paliwa.
Do 30 czerwca 2015 roku 50% odliczenie VAT nie dotyczy zakupu paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu, wykorzystywanych do napędu:
1) samochodów osobowych;
2) innych niż samochody osobowe pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, w których liczba miejsc (siedzeń) łącznie  z miejscem dla kierowcy wynosi:
1 – jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 425 kg,
2 – jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 493 kg,
3 lub więcej – jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 500 kg.

5. Zgodnie z nowymi przepisami pojazdy samochodowe są uznawane za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej, jeżeli:
sposób wykorzystywania tych pojazdów przez podatnika, zwłaszcza określony w:
1) ustalonych przez niego zasadach ich używania oraz dodatkowo potwierdzony prowadzoną przez podatnika dla tych pojazdów ewidencją przebiegu pojazdu, wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub
2) konstrukcja tych pojazdów wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub powoduje, że ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą jest nieistotne.

6. Pojazdami natomiast, których konstrukcja wyklucza użytkowanie dla celów prywatnych wg ustawodawcy są (art. 86a ust. 9):  
1) pojazdy samochodowe, inne niż samochody osobowe, mające jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą:
a) klasyfikowane na podstawie przepisów o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van lub
b) z otwartą częścią przeznaczoną do przewozu ładunków;
2) pojazdy samochodowe, inne niż samochody osobowe, które posiadają kabinę kierowcy z jednym rzędem siedzeń i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu;
3) pojazdy specjalne, które spełniają również warunki zawarte w odrębnych przepisach określone dla następujących przeznaczeń:
a) agregat elektryczny/spawalniczy,
b) do prac wiertniczych,
c) koparka, koparko-spycharka,
d) ładowarka,
e) podnośnik do prac konserwacyjno-montażowych,
f) żuraw samochodowy
– jeżeli z dokumentów wydanych zgodnie z przepisami o ruchu drogowym wynika, że dany pojazd jest pojazdem specjalnym.

7. Korekty podatku. Nowe regulacje przewidują konieczność lub możliwość dokonania stosownej korekty uprzednio odliczonego podatku lub podatku nieodliczonego, jeśli w trakcie 60 miesięcy (przy pojazdach o wartości do 15 000 zł – 12 miesięcy), licząc od miesiąca nabycia danego pojazdu, nastąpi zmiana jego przeznaczenia. Wysokość dokonywanej korekty będzie uzależniona od miesiąca, w którym będzie miała miejsce ta zmiana. Możliwością dokonania korekty zostaną objęte również przypadki sprzedaży pojazdów, w stosunku do których przysługiwało ograniczone prawo do odliczania podatku naliczonego z uwagi na ich wykorzystywanie do użytku mieszanego.

8. Czym jest homologacja N1?
Homologacja N1 to specjalny dokument wydawany m.in. przez producentów pojazdów. Określa się w nim techniczne parametry pojazdu dotyczące takich kwestii, jak możliwości załadunkowe oraz przestrzeń ładunkowa. Warunkiem jej nadania jest m.in. trwałe oddzielenie części osobowej od bagażowej (za pomocą np. powszechnie znanej kratki), przy czym należy pamiętać, iż każde państwo-producent samo ustala, co ma być owym trwałym oddzieleniem. Dlatego można spotkać samochody z homologacją N1, które mają założoną papierową przegrodę, inne - żelazną blachę, czy też na stałe zamontowaną półkę.
Jeżeli chodzi o warunki dotyczące załadunku towaru do pojazdu - musi być on możliwy przez zaprojektowane do tego celu tylne drzwi, klapę tylną albo drzwi boczne. Przy czym tylne drzwi lub klapa powinny mieć wysokość nie mniejszą niż 600 mm, jeżeli pojazd ma jeden rząd siedzeń albo wyłącznie siedzenie kierowcy lub też co najmniej 800 mm wysokości i 12.800 cm2 powierzchni dla samochodu, w którym znajduje się więcej niż jeden rząd siedzeń.
Przepisy określają również warunki dla przestrzeni ładunkowej, czyli części pojazdu, która znajduje się za rzędami siedzeń. Ważne jest, by była ona płaska, a jej długość wynosiła nie mniej niż 40 proc. (przy jednym rzędzie siedzeń lub wyłącznie siedzeniu kierowcy) lub 30 proc. (przy więcej niż jednym rzędzie siedzeń) rozstawu osi. Nawet jeżeli któreś z rzędów mogą zostać w łatwy sposób i bez specjalistycznych narzędzi zdemontowane, to wymogi przestrzeni i tak należy określać dla sytuacji, gdy wszystkie siedzenia są zamontowane w pojeździe.
Zmiana sposobu wykorzystania samochodu będzie musiała być zgłaszana fiskusowi najpóźniej przed dniem tej zmiany. Znowelizowany został sposób dokonywania korekty w przypadku zmiany przeznaczenia pojazdu. Regulacje przewidują również wprowadzenie systemu korekt przy zmianie wykorzystania pojazdu pierwotnie przeznaczonego do użytku mieszanego. Zmiana ta jest powiązana z likwidacją zwolnienia (zawartego obecnie w rozporządzeniu wykonawczym do ustawy o VAT) – w związku z wątpliwościami Komisji Europejskiej co do jego zgodności z przepisami unijnymi – dla sprzedawanych pojazdów objętych ograniczonym prawem do odliczania. Zaproponowane regulacje będą lepiej realizować zasadę neutralności zarówno u podatników, którzy sprzedają używane przez siebie ww. pojazdy, jak i podatników, którzy handlują tego rodzaju pojazdami kupionymi od innych podatników. Wskutek planowanej likwidacji zwolnienia od podatku sprzedaż takich pojazdów zostanie objęta opodatkowaniem na zasadach ogólnych. Należy zatem przyjąć, że z chwilą jej dokonania w trakcie 5-letniego okresu, liczonego od nabycia pojazdu, nastąpiła zmiana jego przeznaczenia do celów związanych wyłącznie z działalnością gospodarczą (podobnie jak ma to miejsce obecnie w art. 91 ust. 6 pkt 1 ustawy o VAT).

Etap legislacyjny:
Wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2014 r. 


Ustawa wprowadzająca roczny urlop rodzicielski – podpisana przez Prezydenta 10 czerwca 2013 r.
Prezydent Bronisław Komorowski w dniu 10 czerwca 2013 r. podpisał ustawę, która wprowadza roczny urlop po urodzeniu dziecka. Ustawa będzie obowiązywać od 17 czerwca 2013 r. i swoim zasięgiem obejmie wszystkie dzieci urodzone w bieżącym roku. 
W myśl nowelizacji kodeksu pracy urlop rodzicielski będzie przypadał następująco:              
 20 tygodni urlopu macierzyńskiego, z czego 14 zarezerwowanych będzie wyłącznie dla matek, 
 6 tygodni urlopu dodatkowego oraz kolejnych 26 tygodni urlopu rodzicielskiego. 
Z urlopu rodzicielskiego na równych zasadach będą mogli skorzystać ojciec i matka dziecka urodzonego w roku 2013.
Kwestia wynagrodzenia osób pozostających na urlopie rodzicielskim przy deklaracji, że urlop będzie wykorzystany w całości (matka); w takim wypadku wynagrodzenie będzie stanowiło 80% pensji przez cały okres trwania urlopu, z kolei przy braku takiej deklaracji w pierwszych 26 tygodniach urlopu macierzyńskiego zasiłek macierzyński będzie stanowił 100% ostatniego wynagrodzenia i 60% wynagrodzenia przez kolejnych 26 tygodni.
Zmiana przepisów obejmie nie tylko osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, ale również osoby zatrudnione w oparciu o umowy cywilno-prawne i samozatrudnionych, opłacających ubezpieczenie chorobowe.

Etap legislacyjny:
Ustawa podpisana przez Prezydenta w dniu 10 czerwca 2013 r. 
Termin wejścia w życie: 17czerwca 2013 r. Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw z dnia 9 listopada 2012 r. - podpisana przez Prezydenta 18 grudnia 2012 r.

Główne zmiany wprowadzone nowa ustawą to:

  • wyeliminowanie obowiązku zawiadamiania Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowej Inspekcji Sanitarnej o rozpoczęciu działalności i sankcji za niedopełnienie tego obowiązku,
  • skrócenie terminu z 14 do 3 dni na wydawanie potwierdzenia o nadaniu NIP przez naczelnika urzędu skarbowego podmiotom innym niż osoby fizyczne, które rozpoczynają działalność.
  • dostęp dla Państwowej Inspekcji Sanitarnej do danych zgromadzonych w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON) oraz zgromadzonych przez ZUS na koncie płatnika składek,
  • nałożenie na urzędy statystyczne obowiązku udostępniania Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowej Inspekcji Sanitarnej zgromadzonych w rejestrze podmiotów informacji o podmiotach deklarujących zatrudnienie pracowników w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań tych organów.

 

Ustawa o umorzeniu należności z tytułu niezapłaconych składek na ubezpieczenie społeczne osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą z dnia 9 listopada 2012 r. - podpisana przez Prezydenta 18 grudnia 2012 r.

Ustawa przewiduje:

  • możliwości umorzenia należności wynikających z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych, ubezpieczeń na fundusz pracy, odsetek za zwłokę, oraz wszelkich pozostałych kosztów z tym związanych, wliczając w to koszty egzekucyjne.

Przepisy ustawy będą miały zastosowanie dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, które od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r. podlegały obowiązkowi ubezpieczenia emerytalnego, rentowego oraz wypadkowego, które nie opłaciły należnych składek.

 

Ustawa z dnia 16 listopada 2012r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce - wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.

Ustawa wprowadza m.in. następujące zmiany:

  • ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług: zmiany dotyczą przede wszystkim rozliczania podatku przez podatników korzystających z metody kasowej oraz tzw. ulgi na złe długi (skorzystać z niej będzie można już po 150, a nie jak do tej pory po 180 dniach od dnia terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze, zniknie również wymóg informowania dłużnika o korekcie, ponieważ zrobi to Urząd Skarbowy)
  • ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych i ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych: zmiany dotyczą zasad rozliczania kosztów uzyskania przychodów w sytuacji, gdy podatnik nie wywiązuje się z ciążących na nim zobowiązań finansowych wobec kontrahentów oraz zasad opodatkowania stron umowy leasingu
  • ustawa  z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa: zmiany dotyczą instytucji ograniczenia poboru zaliczek na podatek dochodowy, praw i obowiązków podmiotów przekształconych, wymiaru uzupełniającego i możliwości zabezpieczenia kredytu bankowego środkami pieniężnymi z tytułu prawa do zwrotu podatku od towarów i usług
  • ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników i ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych: doprecyzowanie przepisów dotyczących określenia zakresu przedmiotowego interpretacji wydawanych przez odpowiednie organy na podstawie prawa ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, z rozdzieleniem kompetencji między ZUS i NFZ


Ustawa z dnia 27 lipca 2012 o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych - weszła w życie z dniem 4 grudnia 2012 r.

Dzięki ustawie przepisy o spółdzielniach mieszkaniowych, które zostały dostosowane do wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Zgodnie zez mianami spółdzielnie mieszkaniowe nie będą mogły nabywać przez zasiedzenie własności nieruchomości, które zostały wybudowane na cudzym gruncie przed dniem 5 grudnia 1990 roku. Ponadto, zniknął z ustawy przepis stanowiący uprzywilejowanie spółdzielni w stosunku do ich wierzycieli w sytuacji ustanowienia odrębnej własności lokali spółdzielczych

 

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 października 2012 r. w zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji, sposobu wydawania i rozpowszechniania oraz podstawy ustalania ceny numerów Monitora Sądowego i Gospodarczego i wysokości opłat za zamieszczenie w nim ogłoszenia lub obwieszczenia (Dz. U. 2012 poz. 1143). - wchodzi w życie z  dniem 1 stycznia 2013 roku.

2017.01.04

Od 1 stycznia 2017 r. zmienia się kodeks pracy...
2016.06.08

Rozpoczął działalność Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej - subregion centralny zachodni. Je...
2016.04.12

Ruszył program 500plus...
2016.01.12

Nowe przepisy o mediacjach...
2015.12.29

Wszyscy prawnicy żyją sprawą Trybunału Konstytucyjnego...
2015.10.07

Nowe prawo zamówień publicznych...
2015.08.04

3 sierpnia Prezydent podpisał ustawę o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu s...
2015.07.30

Nowe przepisy podatkowe...
2015.07.15

REJESTR USŁUG ROZWOJOWYCH...
2015.06.23

2015.05.13

Nowe przepisy dotyczące dziedziczenia w UE...
2015.05.06

Sąd Najwyższy wyklucza możliwość wpisu do KRS prokurenta z zastrzeżeniem, że może on działa...
2015.04.17

Planowane zmiany w prawie spadkowym...
2015.04.17

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że Bankowy Tytuł Egzekucyjny narusza zasadę równości.
2014.12.31

Wszystkiego Najlepszego w Nowym Wspaniałym Roku 2015...
2014.12.16

Zmiany w ustawie o KRS...
2014.12.16

Prawo do dostępu do adwokata w prawie karnym - projekt dyrektywy...
2014.12.03

Nowa ustawa o ułatwieniu działalności gospodarczej...
2014.10.28

Zmiany w Prawie zamówień publicznych...
2014.10.10

Aktualna sytuacja na śląskim rynku pracy...
2014.10.10

Krajowy Fundusz Szkoleniowy...
2014.09.22

Gratulujemy polskiej drużynie mistrzostwa świata w siatkówce.

2014.07.15

Ważne zmiany w dostępie do ksiąg wieczystych od 1 lipca 2014 roku...
2014.07.14

Nowe przepisy o zbiórkach publicznych...
2014.06.23

Projektowane zmiany dotyczące kolejnych uproszczeń w rachunkowości, 
ty...
2014.06.05

30 maja 2014 roku została przekazana Prezydentowi do podpisu ustawa o prawach konsumenta....
2014.05.23

Od 30 maja br. niższa opłata za rejestrację zmian w KRS...
2014.05.23

Szykują się zmiany w Kodeksie spółek handlowych...
2014.04.15

Komunikat Biura Prasowego
2014.04.02

AUTA BEZ VAT...
2014.03.20

III etap deregulacji ma objąć 101 zawodów...
2014.03.12

Nowe przepisy...
2014.03.12

Rynek pracy...
2014.02.04

mali artyści...
2014.02.03

Come back samochodów z kratką...
2014.02.03

Nowe przepisy...
2014.01.22

Prezydent podpisał uchwaloną na początku listopada 2013 r. ustawę o cudzoziemcach...
2013.11.13

Jest decyzja Rady Ministrów o wydłużeniu funkcjonowania SSE...
2013.10.12

Podczas prac w Sejmie nad ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku do...
2013.07.25

Możliwe zmiany w kodeksie spółek handlowych…...
2013.06.05

Możliwe zmiany dotyczące Monitora Sądowego i Gospodarczego…...
2013.05.14

Dnia 22 kwietnia 2013 roku w siedzibie Konfederacji Lewiatan miało miejsce spotkanie z Ministrem Pr...
2013.02.05

Na gruncie europejskim trwają prace nad projektem dyrektywy, która umożliwi rozwiązywanie trans-...
2013.01.28

Od 1 stycznia 2013 ustawa z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków obywateli ...
2013.01.25

Powstaje nowa ustawa - o szczególnych rozwiązaniach na rzecz ochrony miejsc pracy, związanych z.....
2013.01.15

Przewidywana nowość w zasadach uchwalania zmian w przepisach mających wpływ na prowadzenie DG
2013.01.15

Szykują się korzystne dla dłużnika zmiany w Prawie upadłościowym i naprawczym
...
2013.01.15

Kolejne ustawy wchodzą w życie z początkiem roku 2013
...
2012.12.28

Prawo pracy. Projekt wprowadzenia rocznego urlopu macierzyńskiego
...
2012.12.28

Zmiany w ustawie o VAT.
...
2012.12.28

Osoby niepełnosprawne i psy asystujące.
...
2012.12.28

Ustawa o odpadach. Zmiana stanowić ma implementację dyrektywy 2008/98/WE. Wprowadza kilka istotnyc...
Vinci&Vinci
ul. Mickiewicza 29
40-085 Katowice
tel: 32 207-23-16
     32 203-15-13
fax: 32 251-84-64
email: vinci-vinci@vinci-vinci.pl

Oddział Bielsko-Biała
ul. Grażyńskiego 12
43-300 Bielsko-Biała
tel: 33 829-32-48
fax: 33 829-32-48