OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ – SUBREGION CENTRALNY ZACHODNI

 

 


 

Projekt „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – subregion centralny zachodni” (dalej: OWES) jest prowadzony przez: 

Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej – Lidera projektu

Rudzką Agencję Rozwoju „Inwestor” Sp. z o.o. – Partnera 1  

Telewizję Polską S.A. w Warszawie, Oddział Terenowy w Katowicach – Partnera 2

Vinci & Vinci Kancelarię Radcy Prawnego i Adwokata, M. Zychla, P. Vinci Spółka Komandytowa – Partnera 3

Regionalną Fundację Pomocy Niewidomym –  Partnera 4 

 

Obszar realizacji:

OWES realizuje działania na terenie m. Katowice, m. Bytom, m. Ruda Śląska, m. Piekary Śląskie, powiatu tarnogórskiego, powiatu lublinieckiego.


Czas realizacji:

1.08.2015 r. – 31.07.2018 r. 

 

Wsparcie w ramach OWES kierowane jest do:

·     osób fizycznych zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym w zakresie doradztwa i szkoleń umożliwiających uzyskanie wiedzy oraz umiejętności niezbędnych do założenia i/lub prowadzenia działalności w sektorze ekonomii społecznej,

·     podmiotów ekonomii społecznej i ich pracowników,

·     pracowników jednostek sektora finansów publicznych,

·     partnerów społecznych i gospodarczych, w tym przedsiębiorców.

 

Działania OWES obejmują:

1.  Świadczenie na poziomie lokalnym usług animacyjnych służących rozwojowi organizacji obywatelskich i partycypacji społecznej oraz usług inkubacyjnych, w tym m.in.:

·     organizacja i przeprowadzenie spotkań animacyjnych,

·     organizacja i przeprowadzenie warsztatów wymiany doświadczeń,

·     organizacja i przeprowadzenie szkoły liderów ekonomii społecznej. 

 

2.  Wsparcie dla osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym za pośrednictwem podmiotów ekonomii społecznej (PES), w tym udzielenie dotacji na zakładanie przedsiębiorstw społecznych  i wsparcie już funkcjonujących podmiotów w zakresie tworzenia dodatkowych miejsc pracy.

 

3.  Świadczenie profilowanych usług doradczych, edukacyjnych i biznesowych na rzecz efektywnego funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej (PES), w tym podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników PES oraz wspieranie powstawania i stabilności miejsc pracy w obszarze przedsiębiorczości społecznej, poprzez:

·     organizację szkoleń z zakresu księgowości i finansów, zarządzania, źródeł finansowania, marketingu;

·     usługi doradztwa biznesowego, specjalistycznego (marketingowego, finansowo-księgowego, prawnego);

·     pakiety usług marketingowych dla PES działających na rynku (w tym m.in.: doradztwo marketingowe, warsztaty tworzenia strategii marketingowej, opracowanie marketingu mix, produkcja i emisja programu promocyjnego).

 

4.  Wsparcie działań w zakresie poszukiwania i wdrażania zidentyfikowanych długookresowych źródeł finansowania podmiotów ekonomii społecznej i inicjatyw rozwijających przedsiębiorczość społeczną oraz uzupełniająco instytucji wspierających ekonomię społeczną, w tym m.in.: tworzenie i rozwój franczyz społecznych dla przedsiębiorstw społecznych.

 

Celem głównym projektu jest wzrost liczby i stabilność miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej na obszarze centralno–zachodnim województwa śląskiego.

 

W ramach projektu wsparcie uzyska co najmniej:

·     541 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

·     136 podmiotów ekonomii społecznej,

·     10 grup inicjatywnych.

 

W ramach projektu przewidziano m.in.:

·     powstanie 117 miejsc pracy,

·     rozpoczęcie prowadzenia działalności odpłatnej statutowej lub działalności gospodarczej przez co najmniej 2 organizacje pozarządowe,

·     wzrost obrotów przedsiębiorstw społecznych objętych wsparciem o co najmniej 2%.

 

 

Wartość projektu:  9 044 663,10 zł

 

Wkład Funduszy Europejskich:  7 687 963,63 

 

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie!

 
REGIONALNA FUNDACJA POMOCY NIEWIDOMYM
– z siedzibą w Chorzowie,  jest organizacją pożytku publicznego, jej działalność polega na niesieniu pomocy dzieciom i osobom dorosłym. W ramach Fundacji działają dwa główne obszary problemowe:

  • Obszar I - specjalistyczny system opieki nad osobami niewidomymi, niedowidzącymi ze sprzężonym kalectwem.
  • Obszar II - pomoc finansowa i organizacyjna w rehabilitacji narządu wzroku u małych dzieci i młodzieży (prowadzenie subkont służących do zbierania środków finansowych na indywidualne leczenie).
 Więcej informacji znaleźć można na stronie: http://www.rfpn.org/


STOWARZYSZENIE RATUJ TENCZYN – z siedzibą w Krzeszowicach, jest organizacją pożytku publicznego, skupiającą osoby, którym nie jest obojętny los Tenczyna i które doceniając jego piękno i wspaniałą historię postanowiły aktywnie działać w celu jego ochrony.

Działalność prowadzi od stycznia  2008 r., początkowo jako  nieformalna Grupa "Ratuj Tenczyn" a od 25 czerwca 2009 r. jako  Stowarzyszenie "Ratuj Tenczyn". Działania polegają na prowadzeniu kampanii informacyjnych poprzez stronę internetową, stałą obecność w mediach, wywieraniu nacisku na władze samorządowe oraz Ministerstwo Kultury i  Dziedzictwa Narodowego, organizację imprez turystycznych i  kulturalnych mających na celu popularyzowanie wiedzy o Tenczynie. Wszystkie te inicjatywy realizowane są z poświęceniem prywatnego czasu i  środków, nie mają celu zarobkowego a przyświeca im  szczytny cel ochrony przed zniszczeniem wspaniałego zabytku jakim jest Zamek Tenczyn w Rudnie.

Więcej informacji na stronie: http://www.ratujtenczyn.org.pl/index.html


ŚLĄSKI ZWIĄZEK PRACODAWCÓW PRYWATNYCH – z siedzibą w Katowicach, jest dobrowolną, samorządną organizacją niezależną w swej działalności statutowej od organów administracji państwowej i samorządu terytorialnego oraz od organizacji politycznych, społecznych i zawodowych zrzeszającą pracodawców i przez nich samych kierowaną. Powołany do życia w 2004 roku Związek aktualnie zrzesza około 30 firm z regionu śląskiego zatrudniających około 9 tys. pracowników. Związek działa na podstawie Ustawy z dnia 23 maja 1991 r o organizacjach pracodawców (Dz. U. nr 55 z 1991 r. Poz. 235 z późniejszymi zmianami).  Związek działa w ramach Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan.                               
 

Do celów Związku należy przede wszystkim zabieganie o:

  • sprzyjające warunki dla prowadzenia działalności gospodarczej,
  • poszanowanie praw przedsiębiorców i przeciwdziałanie niekompetencji urzędniczej,
  • uczciwe warunki konkurowania oraz poprawa wizerunku pracodawców,
  • realny wpływ na rozwój gospodarczy regionu,
  • skuteczną komunikację z lokalnymi władzami,
  • rozwój dialogu społecznego i obywatelskiego,
  • racjonalne wydatkowanie środków unijnych w regionie.
Więcej:http://www.silesia-prywatni.pl/


Udział w projekcie COGITA.

Marek Zychla (prezes zarządu Śląskiego Związku Pracodawców Prywatnych) uczestniczy w projekcie poprzez udział w jednym z Regionalnych Komitetów Sterujących.

Jest to międzyregionalny projekt, łączący 13 regionów z całej Europy (o budżecie 2.5 mln €), który promuje społeczną i ekologiczną odpowiedzialność małych i średnich przedsiębiorców w całej Europie. Biorą w nim udział m.in. związku pracodawców, związki zawodowe, środowisko akademickie oraz administracja publiczna.

Szczegółowe informacje można odnaleźć na stronach:

http://odpowiedzialnybiznes.pl/pl/praktyka-csr/aktualnosci.html?id=6409
http://www.cogitaproject.eu/index.php/en/
 

STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I RODZINIE IM. OJCA PIO oraz DOM DZIECKA W MYSŁOWICACH - placówka realizuje zadania własne powiatu określone w ustawie o pomocy społecznej obejmując opieka dzieci i młodzież w wieku od 0 do 18 lat lub do ukończenia procesu kształcenia. Istnieje także filia w postaci mieszkania wspólnotowego położonego w Mysłowicach przy ulicy Krakowskiej 8/6. Zapewnia całodobową opiekę i wychowanie dzieciom częściowo lub całkowicie pozbawionym opieki rodziców.

http://www.domdzieckamyslowice.pl/
2017.01.04

Od 1 stycznia 2017 r. zmienia się kodeks pracy...
2016.06.08

Rozpoczął działalność Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej - subregion centralny zachodni. Je...
2016.04.12

Ruszył program 500plus...
2016.01.12

Nowe przepisy o mediacjach...
2015.12.29

Wszyscy prawnicy żyją sprawą Trybunału Konstytucyjnego...
2015.10.07

Nowe prawo zamówień publicznych...
2015.08.04

3 sierpnia Prezydent podpisał ustawę o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu s...
2015.07.30

Nowe przepisy podatkowe...
2015.07.15

REJESTR USŁUG ROZWOJOWYCH...
2015.06.23

2015.05.13

Nowe przepisy dotyczące dziedziczenia w UE...
2015.05.06

Sąd Najwyższy wyklucza możliwość wpisu do KRS prokurenta z zastrzeżeniem, że może on działa...
2015.04.17

Planowane zmiany w prawie spadkowym...
2015.04.17

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że Bankowy Tytuł Egzekucyjny narusza zasadę równości.
2014.12.31

Wszystkiego Najlepszego w Nowym Wspaniałym Roku 2015...
2014.12.16

Zmiany w ustawie o KRS...
2014.12.16

Prawo do dostępu do adwokata w prawie karnym - projekt dyrektywy...
2014.12.03

Nowa ustawa o ułatwieniu działalności gospodarczej...
2014.10.28

Zmiany w Prawie zamówień publicznych...
2014.10.10

Aktualna sytuacja na śląskim rynku pracy...
2014.10.10

Krajowy Fundusz Szkoleniowy...
2014.09.22

Gratulujemy polskiej drużynie mistrzostwa świata w siatkówce.

2014.07.15

Ważne zmiany w dostępie do ksiąg wieczystych od 1 lipca 2014 roku...
2014.07.14

Nowe przepisy o zbiórkach publicznych...
2014.06.23

Projektowane zmiany dotyczące kolejnych uproszczeń w rachunkowości, 
ty...
2014.06.05

30 maja 2014 roku została przekazana Prezydentowi do podpisu ustawa o prawach konsumenta....
2014.05.23

Od 30 maja br. niższa opłata za rejestrację zmian w KRS...
2014.05.23

Szykują się zmiany w Kodeksie spółek handlowych...
2014.04.15

Komunikat Biura Prasowego
2014.04.02

AUTA BEZ VAT...
2014.03.20

III etap deregulacji ma objąć 101 zawodów...
2014.03.12

Nowe przepisy...
2014.03.12

Rynek pracy...
2014.02.04

mali artyści...
2014.02.03

Come back samochodów z kratką...
2014.02.03

Nowe przepisy...
2014.01.22

Prezydent podpisał uchwaloną na początku listopada 2013 r. ustawę o cudzoziemcach...
2013.11.13

Jest decyzja Rady Ministrów o wydłużeniu funkcjonowania SSE...
2013.10.12

Podczas prac w Sejmie nad ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku do...
2013.07.25

Możliwe zmiany w kodeksie spółek handlowych…...
2013.06.05

Możliwe zmiany dotyczące Monitora Sądowego i Gospodarczego…...
2013.05.14

Dnia 22 kwietnia 2013 roku w siedzibie Konfederacji Lewiatan miało miejsce spotkanie z Ministrem Pr...
2013.02.05

Na gruncie europejskim trwają prace nad projektem dyrektywy, która umożliwi rozwiązywanie trans-...
2013.01.28

Od 1 stycznia 2013 ustawa z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków obywateli ...
2013.01.25

Powstaje nowa ustawa - o szczególnych rozwiązaniach na rzecz ochrony miejsc pracy, związanych z.....
2013.01.15

Przewidywana nowość w zasadach uchwalania zmian w przepisach mających wpływ na prowadzenie DG
2013.01.15

Szykują się korzystne dla dłużnika zmiany w Prawie upadłościowym i naprawczym
...
2013.01.15

Kolejne ustawy wchodzą w życie z początkiem roku 2013
...
2012.12.28

Prawo pracy. Projekt wprowadzenia rocznego urlopu macierzyńskiego
...
2012.12.28

Zmiany w ustawie o VAT.
...
2012.12.28

Osoby niepełnosprawne i psy asystujące.
...
2012.12.28

Ustawa o odpadach. Zmiana stanowić ma implementację dyrektywy 2008/98/WE. Wprowadza kilka istotnyc...
Vinci&Vinci
ul. Mickiewicza 29
40-085 Katowice
tel: 32 207-23-16
     32 203-15-13
fax: 32 251-84-64
email: vinci-vinci@vinci-vinci.pl

Oddział Bielsko-Biała
ul. Grażyńskiego 12
43-300 Bielsko-Biała
tel: 33 829-32-48
fax: 33 829-32-48