Zmiany w ustawie o KRS

Istotne zmiany w Ustawie o Krajowym Rejestrze Sądowym 
Od 1 grudnia 2014 roku obowiązuje znowelizowana ustawa o KRS - której głównym celem jest usprawnienie procedur rejestracyjnych dotyczących podmiotów podlegających wpisowi do KRS. Ustawa z dnia 26 czerwca 2014 roku o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 roku, poz. 1161).
Modyfikacje skupiają się głównie na sposobie komunikacji pomiędzy sądem rejestrowym a urzędami. Zamiast tradycyjnych listów sąd rejestrowy za pośrednictwem systemu teleinformatycznego przekaże dane objęte wpisem do: Urzędu Skarbowego, Głównego Urzędu Statystycznego oraz do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, ponadto podmiotom automatycznie będzie nadawany numer identyfikacyjny NIP I REGON, modyfikacji uległa również liczba PKD - maksymalnie 10 pozycji oraz podanie na poziomie podklasy przedmiotu przeważającej działalności, ale po kolei:
Dotychczasowa instytucja jednego okienka
Dotychczasowy system jednego okienka był zasadniczo wadliwy - zwłaszcza jeżeli chodzi o komunikację z Urzędem Skarbowym. Składając w sądzie rejestrowym wniosek, czy to o rejestrację podmiotu, czy też zmianę danych przedsiębiorca był zobowiązany do przestrzegania systemu „jednego okienka” - co sprowadzało się do tego, że wraz z dokumentami dla sądu należało również złożyć wnioski do poszczególnych urzędów (Zgłoszenie do US, ZUS, GUS). Rola sądów rejestrowych sprowadzała się poniekąd do rozsyłania pozostałych wniosków do odpowiednich urzędów, co w konsekwencji znacznie wydłużało procedurę rejestracyjną. 
Jedno okienko, jeden wniosek
Począwszy od 1 grudnia 2014 r. wnioskodawca składa tylko jeden wniosek o wpis / zmianę wpisu do właściwego sądu rejestracyjnego (tj. wyłącznie wnioski przeznaczone do KRS - wraz z odpowiednimi załącznikami - w jednej kopii, bez osobnych zgłoszeń do US, GUS, ZUS). Wpis do Rejestru polega na wprowadzeniu do systemu teleinformatycznego danych zawartych w postanowieniu sądu rejestrowego, niezwłocznie po jego wydaniu (uprawomocnieniu). Dane objęte treścią wpisu będą automatycznie przesyłane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego do Centralnego Rejestru Podmiotów - Krajowej Ewidencji Podatników (CRP KEP) oraz krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (rejestr REGON). Na podstawie danych z CRP KEP wnioskodawcy nadawany będzie automatyczne numer NIP i numer REGON przez odpowiednie Urzędy (Urzędy nie będą weryfikowały danych podmiotu). Informacja u uzyskanych numerach NIP i REGON zostanie również automatycznie przekazana i zamieszczona w KRS. Postanowienie o wpisie zostanie przesłane wnioskodawcy. 
Jedno okienko, ale nie do końca - dane uzupełniające
W przypadku Urzędowych rejestrów (US, GUS, ZUS) poza danymi podstawowymi - przekazanymi w postanowieniu sądu rejestrowego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego nowy podmiot będzie miał obowiązek w terminie 21 dni od dnia uzyskania wpisu złożyć we właściwym Urzędzie Skarbowym zgłoszenie w zakresie danych uzupełniających (nie objętych wpisem w KRS). Podmiot nie będzie już zobligowany do składania NIP-2, RG-1 i innych dok do ZUS. Wszystkie te druki zastąpi jeden formularz składany do właściwego Urzędu Skarbowego, który za pośrednictwem systemu teleinformatycznego przekaże te dane do KEP, skąd zostaną automatycznie przesłane do ZUS i GUS. 

Informowanie o zmianach
Zgłaszanie wszelkich zmian uzależnione będzie od tego, czy zmianie ulegną tylko dane wpisane do KRS, czy też dane uzupełniające. W przypadku modyfikacji danych podstawowych (ujawnionych w KRS) wystarczy złożyć wniosek do sądu rejestrowego na odpowiednim formularzu, sąd za pośrednictwem systemu teleinformatycznego automatycznie przekaże te dane do właściwych Urzędów. 
W przypadku zmiany danych uzupełniających podmiot będzie miał obowiązek poinformowania o tym fakcie Naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego (niezależnie od tego czy zmianie uległy dane przeznaczone dla ZUS, US, GUS)  w terminie 7 dni od zaistnienia zmiany. Dane uzupełniające zostaną wprowadzone do CRP KEP skąd zostaną automatycznie przesłane do Rejestru REGON i do Centralnego Rejestru Płatników Składek. 
NIP i REGON automatycznie 
Nowo powstałe podmioty szybciej uzyskają numer NIP i REGON, dzięki czemu szybciej rozpoczną prowadzenie działalności. Numer identyfikacyjny NIP i REGON będą nadawane automatycznie, bezpośrednio po przekazaniu danych z CRP KEP przez sąd rejestrowy. Informacja o nadaniu NIP i REGON będzie również automatycznie „odsyłana” i zamieszczana w KRS. 

Przedmiot działalności (PKD) na nowych zasadach
Począwszy od 1 grudnia 2014 wszystkie podmioty wpisane do KRS będą zobowiązane do zgłoszenia zmiany w zakresie ilości PKD - będą musiały wybrać maksymalnie 10 pozycji oraz obowiązkowo podać na poziomie podklasy przedmiot przeważającej działalności. Przedsiębiorcy wpisani do KRS będą zobligowani do złożenia stosownego wniosku o zmianę PKD wraz z pierwszym składanym wnioskiem do KRS, nie później niż w terminie 5 lat od dnia wejścia w życie niniejszej Ustawy. 
Zmiana ta jest bardziej kosmetyczna i ma charakter informacyjny, gdyż w rzeczywistości nie ogranicza podmiotów do zawężenia spektrum działalności tylko do 10 pozycji PKD widocznych w KRS.   W umowie spółki w dalszym ciągu będą mogły być podawane dalsze pozycje PKD i nie ograniczy to faktycznie wykonywanej działalności danego podmiotu. Nie trzeba będzie również ingerować w umowę spółki, czy też w statut. 
Dane uzupełniające:
Dane objęte wpisem uzupełniającym obejmują:
 skrócona nazwa (firma) (do CRP KEP i rejestru ZUS)
 wykaz rachunków bankowych (do CRP KEP i rejestru ZUS)
 adresy miejsc prowadzenia działalności (do CRP KEP),
 adres miejsca przechowywania dokumentacji rachunkowej (do CRP KEP),
 dane kontaktowe (do CRP KEP, do rejestru REGON numer telefonu, faksu, adres poczty elektronicznej oraz strony internetowej, o ile podmiot takie posiada),
 dane dotyczące poszczególnych wspólników, w tym ich NIP - w przypadku osobowych spółek handlowych i podmiotów podlegających wpisowi do rejestr na zasadach określonych dla spółek osobowych (do CRP KEP i rejestru ZUS),
 przewidywana liczba pracujących (do rejestru REGON),
 forma własności na podstawie procentowego udziału własności w ogólnej wartości kapitału (do rejestru REGON),
 powierzchnia ogólna gospodarstw rolnych i użytków rolnych (do rejestru REGON),
 przeważający rodzaj działalności statutowej dla podmiotów podlegających wpisowi do KRS do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji… (do rejestru REGON),
 data powstania obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne (do rejestru ZUS),
 adres do korespondencji i adres prowadzenia działalności (do rejestru ZUS).

2017.01.04

Od 1 stycznia 2017 r. zmienia się kodeks pracy...
2016.06.08

Rozpoczął działalność Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej - subregion centralny zachodni. Je...
2016.04.12

Ruszył program 500plus...
2016.01.12

Nowe przepisy o mediacjach...
2015.12.29

Wszyscy prawnicy żyją sprawą Trybunału Konstytucyjnego...
2015.10.07

Nowe prawo zamówień publicznych...
2015.08.04

3 sierpnia Prezydent podpisał ustawę o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu s...
2015.07.30

Nowe przepisy podatkowe...
2015.07.15

REJESTR USŁUG ROZWOJOWYCH...
2015.06.23

2015.05.13

Nowe przepisy dotyczące dziedziczenia w UE...
2015.05.06

Sąd Najwyższy wyklucza możliwość wpisu do KRS prokurenta z zastrzeżeniem, że może on działa...
2015.04.17

Planowane zmiany w prawie spadkowym...
2015.04.17

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że Bankowy Tytuł Egzekucyjny narusza zasadę równości.
2014.12.31

Wszystkiego Najlepszego w Nowym Wspaniałym Roku 2015...
2014.12.16

Zmiany w ustawie o KRS...
2014.12.16

Prawo do dostępu do adwokata w prawie karnym - projekt dyrektywy...
2014.12.03

Nowa ustawa o ułatwieniu działalności gospodarczej...
2014.10.28

Zmiany w Prawie zamówień publicznych...
2014.10.10

Aktualna sytuacja na śląskim rynku pracy...
2014.10.10

Krajowy Fundusz Szkoleniowy...
2014.09.22

Gratulujemy polskiej drużynie mistrzostwa świata w siatkówce.

2014.07.15

Ważne zmiany w dostępie do ksiąg wieczystych od 1 lipca 2014 roku...
2014.07.14

Nowe przepisy o zbiórkach publicznych...
2014.06.23

Projektowane zmiany dotyczące kolejnych uproszczeń w rachunkowości, 
ty...
2014.06.05

30 maja 2014 roku została przekazana Prezydentowi do podpisu ustawa o prawach konsumenta....
2014.05.23

Od 30 maja br. niższa opłata za rejestrację zmian w KRS...
2014.05.23

Szykują się zmiany w Kodeksie spółek handlowych...
2014.04.15

Komunikat Biura Prasowego
2014.04.02

AUTA BEZ VAT...
2014.03.20

III etap deregulacji ma objąć 101 zawodów...
2014.03.12

Nowe przepisy...
2014.03.12

Rynek pracy...
2014.02.04

mali artyści...
2014.02.03

Come back samochodów z kratką...
2014.02.03

Nowe przepisy...
2014.01.22

Prezydent podpisał uchwaloną na początku listopada 2013 r. ustawę o cudzoziemcach...
2013.11.13

Jest decyzja Rady Ministrów o wydłużeniu funkcjonowania SSE...
2013.10.12

Podczas prac w Sejmie nad ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku do...
2013.07.25

Możliwe zmiany w kodeksie spółek handlowych…...
2013.06.05

Możliwe zmiany dotyczące Monitora Sądowego i Gospodarczego…...
2013.05.14

Dnia 22 kwietnia 2013 roku w siedzibie Konfederacji Lewiatan miało miejsce spotkanie z Ministrem Pr...
2013.02.05

Na gruncie europejskim trwają prace nad projektem dyrektywy, która umożliwi rozwiązywanie trans-...
2013.01.28

Od 1 stycznia 2013 ustawa z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków obywateli ...
2013.01.25

Powstaje nowa ustawa - o szczególnych rozwiązaniach na rzecz ochrony miejsc pracy, związanych z.....
2013.01.15

Przewidywana nowość w zasadach uchwalania zmian w przepisach mających wpływ na prowadzenie DG
2013.01.15

Szykują się korzystne dla dłużnika zmiany w Prawie upadłościowym i naprawczym
...
2013.01.15

Kolejne ustawy wchodzą w życie z początkiem roku 2013
...
2012.12.28

Prawo pracy. Projekt wprowadzenia rocznego urlopu macierzyńskiego
...
2012.12.28

Zmiany w ustawie o VAT.
...
2012.12.28

Osoby niepełnosprawne i psy asystujące.
...
2012.12.28

Ustawa o odpadach. Zmiana stanowić ma implementację dyrektywy 2008/98/WE. Wprowadza kilka istotnyc...
Vinci&Vinci
ul. Mickiewicza 29
40-085 Katowice
tel: 32 207-23-16
     32 203-15-13
fax: 32 251-84-64
email: vinci-vinci@vinci-vinci.pl

Oddział Bielsko-Biała
ul. Grażyńskiego 12
43-300 Bielsko-Biała
tel: 33 829-32-48
fax: 33 829-32-48