Zmiany w prawie pracy…

Dnia 22 kwietnia 2013 roku w siedzibie Konfederacji Lewiatan miało miejsce spotkanie z Ministrem Pracy Jackiem Męciną. 
Na spotkaniu były poruszane 3 istotne kwestie:
 zmiany w kodeksie pracy w zakresie czasu pracy, możliwości wydłużenia okresów rozliczeniowych oraz poruszono temat elastycznego zatrudnienia;
 projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach na rzecz ochrony miejsc pracy związanych z łagodzeniem skutków spowolnienia gospodarczego lub kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców;
 zaprezentowano założenia do projektu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw.
I. Proponowane zmiany w kodeksie pracy:
Projektowana zmiana ma na celu złagodzenie skutków kryzysu poprzez utrzymanie poziomu zatrudnienia oraz produkcji m.in. poprzez wprowadzenie elastycznej organizacji czasu pracy, zachowanie i tworzenie nowych miejsc pracy oraz dostosowanie czasu pracy do zapotrzebowania na pracę, przy zachowaniu wszystkich dotychczas obowiązujących norm ochronnych. 
1) Okresy rozliczeniowe
 wprowadzenie regulacji prawnych określających tryb przedłużania okresów rozliczeniowych z dotychczas obowiązujących (4 miesięcy) do powyżej 4 miesięcy, nie więcej jednak niż do 12 miesięcy;
 gwarancja dla pracownika na otrzymywanie co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę - w każdym miesiącu stosowania przedłużonego okresu rozliczeniowego.
W przypadku, gdy okres rozliczeniowy będzie dłuższy niż 4 miesiące i nie więcej niż 12 miesięcy projekt przewiduje sporządzenie indywidualnego rozkładu czasu pracy (obejmujący minimum 2 miesiące).
2) wprowadzenie „ruchomego czasu pracy”, który będzie rozumiany dwojako:

 czas pracy przewidujący różne godziny rozpoczynania pracy w dniach pracy pracowników;
 czas pracy jako przedział czasu, w którym pracownik powinien podjąć pracę.

Ruchomy czas pracy mógłby być ustanowiony co do zasady w 2 przypadkach: w układzie zbiorowym pracy lub w porozumieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi lub w porozumieniu zawieranym z przedstawicielami pracowników.

II. Projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach na rzecz ochrony miejsc pracy związanych z łagodzeniem skutków spowolnienia gospodarczego lub kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców


Mechanizmy przewidziane ustawą:

 instytucja przestoju ekonomicznego

Przedsiębiorca na wniosek będzie mógł się ubiegać o przyznanie świadczeń finansowych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na rzecz ochrony miejsc pracy.
Pracodawca będzie musiał uzgodnić to ze związkami zawodowymi działającymi w danym przedsiębiorstwie lub w porozumieniu z przedstawicielami pracowników.

 obniżenie pracownikom wymiaru czasu pracy

Takie rozwiązanie w połączeniu z proporcjonalnym obniżeniem wynagrodzenia za pracę będzie możliwe bez konieczności stosowania wypowiedzenia zmieniającego w trybie art. 42 § 1-3 Kodeksu pracy. Nie będzie mogło trwać dłużej niż przez okres 6 miesięcy oraz będzie musiało być uzgadniane ze związkami zawodowymi, lub przedstawicielami pracowników.

III. Założenia do projektu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych  innych ustaw.

Celem nowelizacji ustawy jest zwiększenie skuteczności instytucji rynku pracy, tak aby możliwa była efektywna aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych.

Założenia ustawy skupiają się przede wszystkim wokół:
- ułatwienia osobom bezrobotnym i poszukującym pracy (młodym, starszym, z długą przerwą w zatrudnieniu, osobom powracającym z emigracji zarobkowej) powrotu do aktywności zawodowej;
- ułatwienia pozostania w zatrudnieniu osobom zagrożonym zwolnieniami;
- poprawy efektywności wykorzystania środków Funduszu Pracy oraz stworzenie lepszych warunków dla absorbcji środków unijnych na cele prozatrudnieniowe;
- uproszczenie procedury wpisu do rejestru agencji zatrudnienia.

2017.01.04

Od 1 stycznia 2017 r. zmienia się kodeks pracy...
2016.06.08

Rozpoczął działalność Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej - subregion centralny zachodni. Je...
2016.04.12

Ruszył program 500plus...
2016.01.12

Nowe przepisy o mediacjach...
2015.12.29

Wszyscy prawnicy żyją sprawą Trybunału Konstytucyjnego...
2015.10.07

Nowe prawo zamówień publicznych...
2015.08.04

3 sierpnia Prezydent podpisał ustawę o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu s...
2015.07.30

Nowe przepisy podatkowe...
2015.07.15

REJESTR USŁUG ROZWOJOWYCH...
2015.06.23

2015.05.13

Nowe przepisy dotyczące dziedziczenia w UE...
2015.05.06

Sąd Najwyższy wyklucza możliwość wpisu do KRS prokurenta z zastrzeżeniem, że może on działa...
2015.04.17

Planowane zmiany w prawie spadkowym...
2015.04.17

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że Bankowy Tytuł Egzekucyjny narusza zasadę równości.
2014.12.31

Wszystkiego Najlepszego w Nowym Wspaniałym Roku 2015...
2014.12.16

Zmiany w ustawie o KRS...
2014.12.16

Prawo do dostępu do adwokata w prawie karnym - projekt dyrektywy...
2014.12.03

Nowa ustawa o ułatwieniu działalności gospodarczej...
2014.10.28

Zmiany w Prawie zamówień publicznych...
2014.10.10

Aktualna sytuacja na śląskim rynku pracy...
2014.10.10

Krajowy Fundusz Szkoleniowy...
2014.09.22

Gratulujemy polskiej drużynie mistrzostwa świata w siatkówce.

2014.07.15

Ważne zmiany w dostępie do ksiąg wieczystych od 1 lipca 2014 roku...
2014.07.14

Nowe przepisy o zbiórkach publicznych...
2014.06.23

Projektowane zmiany dotyczące kolejnych uproszczeń w rachunkowości, 
ty...
2014.06.05

30 maja 2014 roku została przekazana Prezydentowi do podpisu ustawa o prawach konsumenta....
2014.05.23

Od 30 maja br. niższa opłata za rejestrację zmian w KRS...
2014.05.23

Szykują się zmiany w Kodeksie spółek handlowych...
2014.04.15

Komunikat Biura Prasowego
2014.04.02

AUTA BEZ VAT...
2014.03.20

III etap deregulacji ma objąć 101 zawodów...
2014.03.12

Nowe przepisy...
2014.03.12

Rynek pracy...
2014.02.04

mali artyści...
2014.02.03

Come back samochodów z kratką...
2014.02.03

Nowe przepisy...
2014.01.22

Prezydent podpisał uchwaloną na początku listopada 2013 r. ustawę o cudzoziemcach...
2013.11.13

Jest decyzja Rady Ministrów o wydłużeniu funkcjonowania SSE...
2013.10.12

Podczas prac w Sejmie nad ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku do...
2013.07.25

Możliwe zmiany w kodeksie spółek handlowych…...
2013.06.05

Możliwe zmiany dotyczące Monitora Sądowego i Gospodarczego…...
2013.05.14

Dnia 22 kwietnia 2013 roku w siedzibie Konfederacji Lewiatan miało miejsce spotkanie z Ministrem Pr...
2013.02.05

Na gruncie europejskim trwają prace nad projektem dyrektywy, która umożliwi rozwiązywanie trans-...
2013.01.28

Od 1 stycznia 2013 ustawa z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków obywateli ...
2013.01.25

Powstaje nowa ustawa - o szczególnych rozwiązaniach na rzecz ochrony miejsc pracy, związanych z.....
2013.01.15

Przewidywana nowość w zasadach uchwalania zmian w przepisach mających wpływ na prowadzenie DG
2013.01.15

Szykują się korzystne dla dłużnika zmiany w Prawie upadłościowym i naprawczym
...
2013.01.15

Kolejne ustawy wchodzą w życie z początkiem roku 2013
...
2012.12.28

Prawo pracy. Projekt wprowadzenia rocznego urlopu macierzyńskiego
...
2012.12.28

Zmiany w ustawie o VAT.
...
2012.12.28

Osoby niepełnosprawne i psy asystujące.
...
2012.12.28

Ustawa o odpadach. Zmiana stanowić ma implementację dyrektywy 2008/98/WE. Wprowadza kilka istotnyc...
Vinci&Vinci
ul. Mickiewicza 29
40-085 Katowice
tel: 32 207-23-16
     32 203-15-13
fax: 32 251-84-64
email: vinci-vinci@vinci-vinci.pl

Oddział Bielsko-Biała
ul. Grażyńskiego 12
43-300 Bielsko-Biała
tel: 33 829-32-48
fax: 33 829-32-48