Ułatwienia wykonywania działalności gospodarczej

Ułatwienia wykonywania działalności gospodarczej

24 listopada prezydent podpisał ustawę z dnia 23 października 2014 r. o ułatwieniu działalności gospodarczej.
Ustawa zakłada wprowadzenie ok 40 zmian w przepisach i jest kontynuacją wcześniejszych inicjatyw Ministerstwa Gospodarki, mających na celu poprawę sytuacji przedsiębiorców w prowadzeniu biznesu. 
Nowe rozwiązanie przewidziane nowelizacją mają usprawnić przede wszystkim funkcjonowanie małych i średnich przedsiębiorstw.
Ustawodawca przewiduje, że nowelizacja przyniesie przedsiębiorcom w pierwszym pełnym roku obowiązywania ok 1 mld. oszczędności.
Główne założenia ustawy skupiają się wokół ograniczenia obowiązków informacyjnych względem administracji oraz obniżenia kosztów prowadzenia działalności gospodarczej firm. 
Niniejsza nowelizacja to już IV pakiet legislacyjny, który jest kontynuacją wcześniejszych inicjatyw ułatwiających i upraszczających wykonywanie działalności gospodarczej w Polsce. 
Najważniejsze zmiany:
1. Prawo pracy
 Wprowadzenie możliwości zachowania ważności orzeczenia lekarskiego przez nowego pracodawcę:

Obecnie przy zmianie pracodawcy, przed rozpoczęciem nowej pracy pracownik musi wykonać na nowo badania lekarskie, nawet wtedy, kiedy będzie wykonywać takie same zadania jak u poprzedniego pracodawcy. Taki model generuje koszty i obowiązki po stronie pracodawcy.

Nowelizacja przewiduje, że nowy pracodawca będzie mógł zatrudnić pracownika na podstawie ważnego orzeczenia lekarskiego, wystawionego przez poprzedniego pracodawcę, jeżeli rzecz jasna będzie zatrudniał pracownika na podobnym stanowisku. 

2. Podatek dochodowy od osób fizycznych
 Obecnie system rozliczania podatku dochodowego z tytułu używania samochodu służbowego do celów prywatnych jest niejasny i nieprecyzyjny, ponadto obarczony nadmiernymi formalnościami takimi jak ewidencje. 

Ustawodawca przewiduje wprowadzenie ryczałtu z tytułu używania pojazdu służbowego do celów prywatnych.

Wartość pieniężną nieodpłatnego świadczenia przysługującego pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych ustalono w wysokości:
- 250 zł miesięcznie - dla samochodów o pojemności silnika do 1600 cm³;
- 400 zł miesięcznie - dla samochodów o pojemności silnika powyżej 1600 cm³.
Natomiast, jeżeli samochód służbowy będzie używany do celów prywatnych przez pracownika przez część miesiąca, wartość świadczenia ustalona będzie na każdy dzień wykorzystania samochodu do celów prywatnych w wysokości 1/30 kwot w/w.

 Nowelizacja zakłada również zwolnienie pracowników z podatku dochodowego z tytułu dowozu do zakładu pracy transportem zbiorowym organizowanym przez pracodawcę, mianowicie:
W obecnym stanie prawnym organizowane przez pracodawcę nieodpłatnego dojazdu do pracy transportem zbiorowym (bus, autobus) podlega opodatkowaniu - pracodawca jako płatnik składek musi pobrać i wpłacić podatek, tym samym wykonać wszystkie czynności z tym związane tj. wycenić takie świadczenie, zaewidencjonować itp.
Nowe rozwiązanie odciąży zarówno pracownika jak i pracodawcę, pracownik nie będzie obciążony podatkiem z tytułu nieodpłatnego dowozu do pracy transportem zbiorowym, natomiast pracodawca odciążony zostanie od czynności biurokratycznych związanych z rozliczaniem podatku dochodowego. 
 Bezpłatna pomoc prawna bez podatku dla osób niezamożnych ‘

Osoby niezamożne pobierające świadczenia z pomocy społecznej, albo zasiłek rodzinny będą zwolnione z podatku dochodowego za korzystanie z usług bezpłatnej pomocy prawnej. 
Taka osoba będzie musiała złożyć świadczeniodawcy pisemne oświadczenie o uprawnieniu i pobieraniu świadczeń z pomocy społecznej, lub zasiłku rodzinnego. 
Proponowana konstrukcja powinna zwiększyć dostęp osób niezamożnych do bezpłatnej pomocy prawnej.

3. Statystyka publiczna 
 Mikroprzedsiębiorcy bez obowiązków statystycznych przez pierwszy rok prowadzenia działalności 
Mikroprzedsiębiorca rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej będzie zwolniony z obowiązku przekazywania danych statystycznych przez pierwszy rok prowadzenia działalności gospodarczej - rozwiązanie będzie dotyczyć roku kalendarzowego, w którym podmiot zarejestrował działalność. 
4. System ubezpieczeń społecznych  
 Zniesienie obowiązku sprawdzania prawidłowości danych przekazanych ZUS przez płatnika
Płatnik składek będzie zwolniony z obowiązku sprawdzania prawidłowości danych przekazywanych do ZUS w miesięcznych raportach imiennych, które odnoszą się do poprzedniego roku kalendarzowego. 
Obecny stan prawny nakłada karę pieniężną w wysokości 5.000,00 zł na płatnika składek który nie sprawdzi poprawności danych przekazanych do ZUS za poprzedni rok kalendarzowy  (do 30 kwietnia).
 Zwolnienie płatnika składek pobierających wyłącznie składki na ubezpieczenie zdrowotne z obowiązku przekazywania informacji. 
Płatnik składek, w przypadku gdy pobiera tylko składki na ubezpieczenie zdrowotne zwolniony będzie z obowiązku przekazywania informacji na ten temat. 
Od 01.01.2013 r. działa system eWUŚ, który umożliwia natychmiastowe potwierdzenia prawa do świadczeń finansowanych przez NFZ.
5. Służba celna 
 Mniej procedur importowych w portach morskich 
Nowelizacja zakłada, że wszystkie czynności urzędowe związane z dopuszczeniem towaru do obrotu mają być przeprowadzone w ciągu 24 godzin (poza rewizją, kwarantanną, badaniami laboratoryjnymi). 
Każdorazowo inspekcja ma zawiadamiać dyrektora Urzędu Celnego o terminie i godzinie planowanej kontroli, ten z kolei będzie przekazywał te informacje wszystkim służbom. 
Współpraca służb w zakresie kontroli pozwoli na opracowanie racjonalnego harmonogramu czynności kontrolnych, co z pewnością przyspieszy obrót towarem. 
6. Prawo ochrony środowiska 
 Rozszerzenie zakresu udzielania poręczeń z tytułu ochrony środowiska i gospodarki wodnej 
Zakres działalności Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska oraz Wojewódzkich Funduszy zostanie rozszerzony o mechanizm poręczania spłaty pożyczek oraz odsetek od kredytów lub pożyczek. 
Na takim rozwiązaniu skorzystają przede wszystkim małe i średnie przedsiębiorstwa, które realizują przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska lub gospodarką wodną - w zakresie dostępu do zewnętrznego źródła finansowania, w tym m.in. inwestycji w sektorze odnawialnych źródeł energii.
Dopuszczalna łączna wysokość udzielanych poręczeń nie może być wyższa niż 60% wartości funduszu własnego NFOŚ lub WFOŚ. 
Z kolei dopuszczalna wysokość poręczeń za zobowiązania podmiotu nie może przekroczyć 20% wartości funduszu własnego NFOŚ lub WFOŚ. 
7. Podatek VAT
 Termin na rozliczenie VAT w imporcie AEO (przedsiębiorcy wiarygodni dla administracji) zostanie wydłużony
W obecnym stanie prawnym termin na zapłatę podatku VAT z tytułu importu towarów wynosi 10 dni (od dnia powiadomienia przez organ celny o wysokości należności podatkowych) 
Firmy posiadające status upoważnionego przedsiębiorcy AEO to wiarygodne dla administracji celnej, czyli takie, które spełniają wysokie standardy dotyczące wypłacalności finansowej, prowadzenia ewidencji handlowych, bezpieczeństwa towarów ewidencji i systemów informatycznych. 
Przedsiębiorcy AEO będą mogli rozliczyć VAT z tytułu importu w deklaracji składanej za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu tych towarów. 
 Zniesienie obowiązku potwierdzania zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R
Przedsiębiorca rozpoczynający działalność gospodarczą będzie zwolniony z obligatoryjnego obowiązku uzyskania potwierdzenia dokonania zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R.
Obecnie procedura związana z uzyskaniem takiego potwierdzenia obwarowana jest opłatą w wysokości 170 zł. Nowelizacja zakłada zniesienie tej opłaty, co obniży koszty działalności początkującego przedsiębiorcy. Uzyskanie potwierdzenia dokonania rejestracji nadal będzie dostępne na wniosek zainteresowanego. 

Powyższe rozwiązania będą obowiązywać od 1 stycznia 2015 r. 

2017.01.04

Od 1 stycznia 2017 r. zmienia się kodeks pracy...
2016.06.08

Rozpoczął działalność Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej - subregion centralny zachodni. Je...
2016.04.12

Ruszył program 500plus...
2016.01.12

Nowe przepisy o mediacjach...
2015.12.29

Wszyscy prawnicy żyją sprawą Trybunału Konstytucyjnego...
2015.10.07

Nowe prawo zamówień publicznych...
2015.08.04

3 sierpnia Prezydent podpisał ustawę o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu s...
2015.07.30

Nowe przepisy podatkowe...
2015.07.15

REJESTR USŁUG ROZWOJOWYCH...
2015.06.23

2015.05.13

Nowe przepisy dotyczące dziedziczenia w UE...
2015.05.06

Sąd Najwyższy wyklucza możliwość wpisu do KRS prokurenta z zastrzeżeniem, że może on działa...
2015.04.17

Planowane zmiany w prawie spadkowym...
2015.04.17

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że Bankowy Tytuł Egzekucyjny narusza zasadę równości.
2014.12.31

Wszystkiego Najlepszego w Nowym Wspaniałym Roku 2015...
2014.12.16

Zmiany w ustawie o KRS...
2014.12.16

Prawo do dostępu do adwokata w prawie karnym - projekt dyrektywy...
2014.12.03

Nowa ustawa o ułatwieniu działalności gospodarczej...
2014.10.28

Zmiany w Prawie zamówień publicznych...
2014.10.10

Aktualna sytuacja na śląskim rynku pracy...
2014.10.10

Krajowy Fundusz Szkoleniowy...
2014.09.22

Gratulujemy polskiej drużynie mistrzostwa świata w siatkówce.

2014.07.15

Ważne zmiany w dostępie do ksiąg wieczystych od 1 lipca 2014 roku...
2014.07.14

Nowe przepisy o zbiórkach publicznych...
2014.06.23

Projektowane zmiany dotyczące kolejnych uproszczeń w rachunkowości, 
ty...
2014.06.05

30 maja 2014 roku została przekazana Prezydentowi do podpisu ustawa o prawach konsumenta....
2014.05.23

Od 30 maja br. niższa opłata za rejestrację zmian w KRS...
2014.05.23

Szykują się zmiany w Kodeksie spółek handlowych...
2014.04.15

Komunikat Biura Prasowego
2014.04.02

AUTA BEZ VAT...
2014.03.20

III etap deregulacji ma objąć 101 zawodów...
2014.03.12

Nowe przepisy...
2014.03.12

Rynek pracy...
2014.02.04

mali artyści...
2014.02.03

Come back samochodów z kratką...
2014.02.03

Nowe przepisy...
2014.01.22

Prezydent podpisał uchwaloną na początku listopada 2013 r. ustawę o cudzoziemcach...
2013.11.13

Jest decyzja Rady Ministrów o wydłużeniu funkcjonowania SSE...
2013.10.12

Podczas prac w Sejmie nad ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku do...
2013.07.25

Możliwe zmiany w kodeksie spółek handlowych…...
2013.06.05

Możliwe zmiany dotyczące Monitora Sądowego i Gospodarczego…...
2013.05.14

Dnia 22 kwietnia 2013 roku w siedzibie Konfederacji Lewiatan miało miejsce spotkanie z Ministrem Pr...
2013.02.05

Na gruncie europejskim trwają prace nad projektem dyrektywy, która umożliwi rozwiązywanie trans-...
2013.01.28

Od 1 stycznia 2013 ustawa z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków obywateli ...
2013.01.25

Powstaje nowa ustawa - o szczególnych rozwiązaniach na rzecz ochrony miejsc pracy, związanych z.....
2013.01.15

Przewidywana nowość w zasadach uchwalania zmian w przepisach mających wpływ na prowadzenie DG
2013.01.15

Szykują się korzystne dla dłużnika zmiany w Prawie upadłościowym i naprawczym
...
2013.01.15

Kolejne ustawy wchodzą w życie z początkiem roku 2013
...
2012.12.28

Prawo pracy. Projekt wprowadzenia rocznego urlopu macierzyńskiego
...
2012.12.28

Zmiany w ustawie o VAT.
...
2012.12.28

Osoby niepełnosprawne i psy asystujące.
...
2012.12.28

Ustawa o odpadach. Zmiana stanowić ma implementację dyrektywy 2008/98/WE. Wprowadza kilka istotnyc...
Vinci&Vinci
ul. Mickiewicza 29
40-085 Katowice
tel: 32 207-23-16
     32 203-15-13
fax: 32 251-84-64
email: vinci-vinci@vinci-vinci.pl

Oddział Bielsko-Biała
ul. Grażyńskiego 12
43-300 Bielsko-Biała
tel: 33 829-32-48
fax: 33 829-32-48