Rynek pracy

Raport o sytuacji na rynku pracy w województwie śląskim 2013/2014 
Pod koniec ubiegłego roku, tj. według stanu na dzień 31 grudnia 2013 r. stopa bezrobocia w województwie śląskim wynosiła 11,2%, podczas gdy średnia krajowa wynosiła 13,4%. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy wynosiła 208 296 osób. Takie dane przedstawił Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach. 
Województwo śląskie zajęło 3 miejsce na liście województw o najniższym wskaźniku bezrobocia, uplasowało się tuż za Wielkopolską - 9,6% i Mazowszem 11,00%. 
_________________________________________
Wyszczególnienie:
Wskaźnik bezrobocia w województwie śląskim pod koniec 2013 roku:
W Województwie Śląskim zauważalne jest duże zróżnicowanie bezrobocia i tak pod koniec grudnia 2013 r. stopa bezrobocia w Katowicach wynosiła 5,4% - 11 332 osoby ogółem, z czego 5 883 osoby stanowiły kobiety, na przeciwległym biegunie znalazł się powiat częstochowski gdzie wskaźnik bezrobocia wyniósł 21,7 %  - 10 200 osób ogółem, z czego 4 738  osób stanowiły kobiety. 
Najniższy wskaźnik bezrobocia zanotowano w podregionie tyskim (7,1%), Katowickim (8,1%), natomiast najwyższą stopę bezrobocia odnotowano w regionie częstochowskim (16,3) 
Według raportu sporządzonego przez WUP w styczniu 2014 r. w Województwie Śląskim zarejestrowanych było 218,4 tys. Osób. Na tle Unii Europejskiej stopa bezrobocia w Polsce jest stosunkowo niska - wynosi 10,2%, podczas gdy uśredniony % bezrobocia wszystkich 27 państw członkowskich wynosi 10,8%. 
Aktywizacja zawodowa i społeczna - przeciwdziałanie bezrobociu:
Województwo Śląskie przygotowało kilka projektów aktywizacji zawodowej i społecznej osób bezrobotnych:
1) „Śląskie wyzwania”
Projekt wdrażany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - głównym założeniem programu jest promocja integracji społecznej  poprzez skuteczne metody aktywizacji zawodowej grup docelowych wymagających szczególnego wsparcia - dotyczy głównie kobiet z rodzin górniczych:
- Wzrost jakości działań minimum 100 instytucji w woj. Śląskim w celu wypracowania optymalnego modelu aktywizacji zawodowej, m.in. poprzez prace z asystentem rodziny, z trenerem pracy, objęcie opieką dzieci i innych osób zależnych od beneficjentów, staże, praktyki, dotacje oraz pożyczki na założenie i prowadzenie własne działalności gospodarczej. 
2) „Automobilizacja”  - projekt w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki.
Cel główny to podniesienie konkurencyjności zawodowej co najmniej 225 osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Tychach zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy - branża motoryzacyjna.
Projekt przewiduje m.in. wsparcie poprzez subsydiowanie zatrudnienia dla 210 osób: refundowanie części kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne przez okres 12 miesięcy. Średnia kwota refundacji wynosi 1880,46 zł. na uczestnika. Pracodawca obowiązany jest do kontynuacji zatrudnienie ze środków własnych przez okres 6 miesięcy.
3) Projekt „Kierunek Przedsiębiorczość”: cel projektu to pobudzenie aktywności zawodowej 1 550 osób bezrobotnych z terenu województwa śląskiego poprzez udzielenie wsparcia stymulującego do podjęcia działalności gospodarczej do dnia 30 czerwca 2015 r.
Rekrutacja - ocena pomysłu na biznes, poradnictwo zawodowe, rozmowa z doradcą zawodowym.
Szkolenia i usługi doradcze - szkolenie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, indywidualne konsultacje biznesowe.
Bezzwrotne wsparcie finansowe - dotacje jednostkowe: 21 910,32 zł.
4) Program „Specjalistyczne wsparcie dla pracowników agencji zatrudnienia z terenu województwa śląskiego” - głównym celem projektu jest poprawa jakości usług świadczonych przez agencje zatrudnienia w zakresie poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy - przeszkolenie 288 pracowników agencji zatrudnienia, oraz wsparcie doradcze dla 18 agencji zatrudnienia z województwa śląskiego. 

5) projekt „ Pracowniku oświaty - skorzystaj z nowych możliwości”  - głównym założeniem projektu jest wzrost możliwości zawodowych 225 z 250 bezrobotnych pracowników sektora oświaty poprzez nabycie nowych i podniesienie posiadanych kwalifikacji zawodowych. 

2017.01.04

Od 1 stycznia 2017 r. zmienia się kodeks pracy...
2016.06.08

Rozpoczął działalność Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej - subregion centralny zachodni. Je...
2016.04.12

Ruszył program 500plus...
2016.01.12

Nowe przepisy o mediacjach...
2015.12.29

Wszyscy prawnicy żyją sprawą Trybunału Konstytucyjnego...
2015.10.07

Nowe prawo zamówień publicznych...
2015.08.04

3 sierpnia Prezydent podpisał ustawę o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu s...
2015.07.30

Nowe przepisy podatkowe...
2015.07.15

REJESTR USŁUG ROZWOJOWYCH...
2015.06.23

2015.05.13

Nowe przepisy dotyczące dziedziczenia w UE...
2015.05.06

Sąd Najwyższy wyklucza możliwość wpisu do KRS prokurenta z zastrzeżeniem, że może on działa...
2015.04.17

Planowane zmiany w prawie spadkowym...
2015.04.17

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że Bankowy Tytuł Egzekucyjny narusza zasadę równości.
2014.12.31

Wszystkiego Najlepszego w Nowym Wspaniałym Roku 2015...
2014.12.16

Zmiany w ustawie o KRS...
2014.12.16

Prawo do dostępu do adwokata w prawie karnym - projekt dyrektywy...
2014.12.03

Nowa ustawa o ułatwieniu działalności gospodarczej...
2014.10.28

Zmiany w Prawie zamówień publicznych...
2014.10.10

Aktualna sytuacja na śląskim rynku pracy...
2014.10.10

Krajowy Fundusz Szkoleniowy...
2014.09.22

Gratulujemy polskiej drużynie mistrzostwa świata w siatkówce.

2014.07.15

Ważne zmiany w dostępie do ksiąg wieczystych od 1 lipca 2014 roku...
2014.07.14

Nowe przepisy o zbiórkach publicznych...
2014.06.23

Projektowane zmiany dotyczące kolejnych uproszczeń w rachunkowości, 
ty...
2014.06.05

30 maja 2014 roku została przekazana Prezydentowi do podpisu ustawa o prawach konsumenta....
2014.05.23

Od 30 maja br. niższa opłata za rejestrację zmian w KRS...
2014.05.23

Szykują się zmiany w Kodeksie spółek handlowych...
2014.04.15

Komunikat Biura Prasowego
2014.04.02

AUTA BEZ VAT...
2014.03.20

III etap deregulacji ma objąć 101 zawodów...
2014.03.12

Nowe przepisy...
2014.03.12

Rynek pracy...
2014.02.04

mali artyści...
2014.02.03

Come back samochodów z kratką...
2014.02.03

Nowe przepisy...
2014.01.22

Prezydent podpisał uchwaloną na początku listopada 2013 r. ustawę o cudzoziemcach...
2013.11.13

Jest decyzja Rady Ministrów o wydłużeniu funkcjonowania SSE...
2013.10.12

Podczas prac w Sejmie nad ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku do...
2013.07.25

Możliwe zmiany w kodeksie spółek handlowych…...
2013.06.05

Możliwe zmiany dotyczące Monitora Sądowego i Gospodarczego…...
2013.05.14

Dnia 22 kwietnia 2013 roku w siedzibie Konfederacji Lewiatan miało miejsce spotkanie z Ministrem Pr...
2013.02.05

Na gruncie europejskim trwają prace nad projektem dyrektywy, która umożliwi rozwiązywanie trans-...
2013.01.28

Od 1 stycznia 2013 ustawa z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków obywateli ...
2013.01.25

Powstaje nowa ustawa - o szczególnych rozwiązaniach na rzecz ochrony miejsc pracy, związanych z.....
2013.01.15

Przewidywana nowość w zasadach uchwalania zmian w przepisach mających wpływ na prowadzenie DG
2013.01.15

Szykują się korzystne dla dłużnika zmiany w Prawie upadłościowym i naprawczym
...
2013.01.15

Kolejne ustawy wchodzą w życie z początkiem roku 2013
...
2012.12.28

Prawo pracy. Projekt wprowadzenia rocznego urlopu macierzyńskiego
...
2012.12.28

Zmiany w ustawie o VAT.
...
2012.12.28

Osoby niepełnosprawne i psy asystujące.
...
2012.12.28

Ustawa o odpadach. Zmiana stanowić ma implementację dyrektywy 2008/98/WE. Wprowadza kilka istotnyc...
Vinci&Vinci
ul. Mickiewicza 29
40-085 Katowice
tel: 32 207-23-16
     32 203-15-13
fax: 32 251-84-64
email: vinci-vinci@vinci-vinci.pl

Oddział Bielsko-Biała
ul. Grażyńskiego 12
43-300 Bielsko-Biała
tel: 33 829-32-48
fax: 33 829-32-48