Rejestr Usług Rozwojowych

REJESTR USŁUG ROZWOJOWYCH
Zasady wsparcia Małych i Średnich Przedsiębiorstw w ramach działania 8.2 Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020.

Śląscy przedsiębiorcy z sektora MŚP mogą liczyć na wsparcie swojej działalności gospodarczej w formie usługi rozwojowej współfinansowanej ze środków EFS w ramach działania 8.2 Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Dystrybucja środków z EFS ma charakter podmiotowy i dokonywana jest w oparciu o system refundacji połączony z promesą, zaliczką, systemem bonowym lub systemem kont przedpłaconych. Poniżej przedstawiamy ogólne zasady takiego wsparcia. 
 

Definicja usługi rozwojowej:
 
Usługa w zakresie pozaszkolnych form edukacji, usługa wspomagająca edukację lub usługa doradztwa związanego z zarządzaniem zgodnie z przepisami w zakresie klasyfikacji wyrobów i usług, które pozwalają na rozwój przedsiębiorcom i ich pracownikom lub mają na celu nabycie, utrzymanie lub wzrost wiedzy, umiejętności lub kompetencji społecznych pracowników przedsiębiorców (np. pojedyncza usługa doradcza lub szkoleniowa).

Dwa filary nowego podejścia do dystrybucji środków rozwojowych dla MŚP:
 
Rejestr Usług Rozwojowych:
Rejestr jawny, prowadzony w formie elektronicznej, zawierający informacje na temat podmiotów świadczących usługi rozwojowe oraz oferty świadczonych przez nie usług.
Dostępność rejestru:
Ogólnodostępny: www.inwestycjawkadry.pl (obsługa przez PARP)
Podmiotowy System Finansowania:
System dystrybucji środków przeznaczonych na wspieranie rozwoju przedsiębiorców i pracowników oparty na podejściu popytowym wdrażany w ramach RPO.
Każde województwo ma za zadanie opracowanie własnego systemu dystrybucji   
 

Elementy RUR: 
Dofinansowanie kosztów realizacji usług rozwojowych ze środków EFS w ramach projektu PSF jest możliwe wyłączenie na usługi rozwojowe wpisane do RUR za pomocą Karty Usługi przez uprawnione podmioty, które uzupełniły informacje podstawowe oraz spełniają kryteria minimalne i kryteria wiarygodności zawarte w Karcie Podmiotu, a także zobowiązały się do umożliwienia realizacji wizyt monitoringowych przez właściwą IZ RPO w trakcie realizacji usługi rozwojowej.

System Oceny Usług Rozwojowych:  
Dokument który stanowi załącznik do regulaminu RUR, określający zasady dokonywania oceny usług rozwojowych przez przedsiębiorcę, pracowników oraz podmioty świadczące usługi rozwojowe, zatwierdzony przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego oraz dostępny na stronie:
www.parp.gov.pl 

Cechy systemu ocen:   
- ankieta;
- konieczność jej obowiązkowego wypełnienia w przypadku usług współfinansowanych z EFS;
- system rankingów porównujących jakość poszczególnych usług na podstawie średniej wyciągniętej z ankiet. 

Podmiotowy System Finansowania:
Minimalne wymogi systemu PSF:
- gwarantuje przedsiębiorcy możliwość dokonania samodzielnego wyboru usług rozwojowych w ramach oferty dostępnej w RUR, odpowiadających w największym stopniu na aktualne potrzeby przedsiębiorcy;
- jest zintegrowany z RUR – wybór usług rozwojowych przez przedsiębiorcę następuje wyłącznie przy wykorzystaniu funkcjonalności RUR oraz po uzyskaniu indywidualnego numeru identyfikacyjnego (numer ID wsparcia) przypisanego do danej umowy wsparcia;
- dystrybucja środków EFS jest dokonywana w oparciu o system refundacji połączony z promesą lub zaliczką lub system bonowy.

Podmiotowy System Finansowania - poziom dofinansowania:
- poziom dofinansowania kosztów pojedynczej usługi rozwojowej nie może przekroczyć co do zasady 50% kosztów usługi rozwojowej;
- można określić wyższy poziom dofinansowania usługi rozwojowej, w odniesieniu do następujących osób i podmiotów: - branż, sektorów, typów działalności, wielkości przedsiębiorstwa, miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, kategorii pracowników, których wsparcie jest szczególnie istotne z punktu widzenia realizacji celów polityki regionalnej - pracowników powyżej 50 roku życia - pracowników o niskich kwalifikacjach - przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu - przedsiębiorcach, którzy uzyskali wsparcie w postaci analizy potrzeb rozwojowych lub planów rozwoju w ramach działania 2.2 PO WER; 
- wyższy poziom dofinansowania pojedynczej usługi nie może przekroczyć 80 % kosztów kwalifikowanych.

Podmiotowy System Finansowania - kwota dofinansowania:
- poziom dofinansowania pojedynczej usługi rozwojowej dla jednego przedsiębiorcy lub pracownika wydelegowanego przez przedsiębiorcę nie przekracza kwoty 5 000,00 zł;
- koszt usługi rozwojowej może uwzględniać podatek od towarów i usług (VAT) wyłącznie w przypadku, gdy został on faktycznie poniesiony przez przedsiębiorcę oraz przedsiębiorca nie ma prawnej możliwości jego odzyskania.

Podmiotowy System Finansowania - koszty niekwalifikowalne:
W ramach projektu PSF nie jest możliwe kwalifikowanie kosztów usługi rozwojowej, która: 
- polega na opracowaniu analizy potrzeb rozwojowych lub planu rozwoju przedsiębiorcy lub grupy przedsiębiorców – w przypadku przedsiębiorców, którzy otrzymali tego typu wsparcie w ramach Priorytetu Inwestycyjnego 8v PO WER; 
- dotyczy funkcjonowania na rynku zamówień publicznych lub wdrażania strategii wejścia na zagraniczne rynki zamówień publicznych;
- dotyczy zasad realizacji przedsięwzięć w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego;
- jest świadczona przez podmiot, z którym przedsiębiorca jest powiązany kapitałowo lub osobowo; 
- obejmuje koszty niezwiązane bezpośrednio z usługą rozwojową, w szczególności koszty środków trwałych przekazywanych przedsiębiorcom lub ich pracownikom, koszty dojazdu i zakwaterowania;
- dotyczy kosztów usługi rozwojowej, której obowiązek przeprowadzenia na zajmowanym stanowisku pracy wynika z odrębnych przepisów prawa.

Podmiotowy System Finansowania - przykłady rozwiązań PROMESA:
Etap I – Znalezienie usługi/operatora 
- Przedsiębiorca szuka usługi w RUR;
- Przedsiębiorca udaje się do operatora.
Etap II- Umowa 
- Operator podpisuje umowę z przedsiębiorcą, która dotyczy pokrycia części kosztów zrealizowanej usługi (50 do 80 %).
Etap III – Realizacja usługi 
- Przedsiębiorca realizuje usługę wybraną z RUR; 
- Płaci firmie szkoleniowej 100% ceny za usługę.
Etap IV – Refundacja 
-Przedsiębiorca udaje się do Operatora z fakturą/fakturami za zrealizowane usługi;
- Operator refunduje przedsiębiorcy koszt poniesionych usług.

Podmiotowy System Finansowania - przykłady rozwiązań BON:
Etap I – Znalezienie usługi/operatora 
- Przedsiębiorca szuka usługi w RUR; 
- Przedsiębiorca udaje się do operatora.
Etap II – Wykupienie bonów 
- Operator podpisuje umowę z przedsiębiorcą, która dotyczy wykupienia bonów szkoleniowych;
- Przedsiębiorca wykupuje bony w określonej ilość (ryczałt godzinowy) lub określonej wartości.
Etap III - Realizacja usługi:
- przedsiębiorca realizuje usługę wybraną z RUR;
- płaci firmie szkoleniowej 100% ceny za usługę bonami. 
Etap IV - Płatność
- firma szkoleniowa udaje się do Operatora z bonami pozostawionymi przez przedsiębiorcę; 
- operator w zamian za bony wypłaca gotówkę firmie szkoleniowej.

Podmiotowy System Finansowania - przykłady rozwiązań SYSTEM KONT PRZEDPŁACONYCH:
Etap I – Znalezienie usługi/operatora 
- przedsiębiorca szuka usługi w RUR; 
- przedsiębiorca udaje się do operatora. 
Etap II – Utworzenie konta 
- operator podpisuje umowę z przedsiębiorcą, która dotyczy wpłacenia na konto operatora określonej sumy środków przez przedsiębiorcę i operatora np. po 10 000 zł. 
Etap III – Realizacja usługi 
- przedsiębiorca realizuje usługę wybraną z RUR; 
- firma szkoleniowa wystawia fakturę na 100 % wartości szkolenia. 
Etap IV - Płatność 
- przedsiębiorca wysyła fakturę operatorowi, który płaci za usługę środkami znajdującymi się na koncie przedpłaconym.

Podmiotowy System Finansowania - przykłady rozwiązań ZALICZKA:
Etap I – Znalezienie usługi/operatora 
- przedsiębiorca szuka usługi w RUR;
- przedsiębiorca udaje się do operatora.
Etap II – Podpisanie umowy/Przekazanie zaliczki 
- operator podpisuje umowę z przedsiębiorcą, która dotyczy przekazania mu zaliczki na realizację usług rozwojowych znajdujących się w RUR.
 Etap III – Realizacja usługi 
- przedsiębiorca realizuje usługę wybraną z RUR;
- firma szkoleniowa wystawia fakturę na 100 % wartości szkolenia; 
- przedsiębiorca płaci firmie szkoleniowej 100 % ceny za zrealizowaną usługę.
Etap IV - Rozliczenie 
- przedsiębiorca rozlicza się z operatorem : przekazuje mu kopie faktur, zwraca niewykorzystaną zaliczkę. 

2017.01.04

Od 1 stycznia 2017 r. zmienia się kodeks pracy...
2016.06.08

Rozpoczął działalność Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej - subregion centralny zachodni. Je...
2016.04.12

Ruszył program 500plus...
2016.01.12

Nowe przepisy o mediacjach...
2015.12.29

Wszyscy prawnicy żyją sprawą Trybunału Konstytucyjnego...
2015.10.07

Nowe prawo zamówień publicznych...
2015.08.04

3 sierpnia Prezydent podpisał ustawę o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu s...
2015.07.30

Nowe przepisy podatkowe...
2015.07.15

REJESTR USŁUG ROZWOJOWYCH...
2015.06.23

2015.05.13

Nowe przepisy dotyczące dziedziczenia w UE...
2015.05.06

Sąd Najwyższy wyklucza możliwość wpisu do KRS prokurenta z zastrzeżeniem, że może on działa...
2015.04.17

Planowane zmiany w prawie spadkowym...
2015.04.17

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że Bankowy Tytuł Egzekucyjny narusza zasadę równości.
2014.12.31

Wszystkiego Najlepszego w Nowym Wspaniałym Roku 2015...
2014.12.16

Zmiany w ustawie o KRS...
2014.12.16

Prawo do dostępu do adwokata w prawie karnym - projekt dyrektywy...
2014.12.03

Nowa ustawa o ułatwieniu działalności gospodarczej...
2014.10.28

Zmiany w Prawie zamówień publicznych...
2014.10.10

Aktualna sytuacja na śląskim rynku pracy...
2014.10.10

Krajowy Fundusz Szkoleniowy...
2014.09.22

Gratulujemy polskiej drużynie mistrzostwa świata w siatkówce.

2014.07.15

Ważne zmiany w dostępie do ksiąg wieczystych od 1 lipca 2014 roku...
2014.07.14

Nowe przepisy o zbiórkach publicznych...
2014.06.23

Projektowane zmiany dotyczące kolejnych uproszczeń w rachunkowości, 
ty...
2014.06.05

30 maja 2014 roku została przekazana Prezydentowi do podpisu ustawa o prawach konsumenta....
2014.05.23

Od 30 maja br. niższa opłata za rejestrację zmian w KRS...
2014.05.23

Szykują się zmiany w Kodeksie spółek handlowych...
2014.04.15

Komunikat Biura Prasowego
2014.04.02

AUTA BEZ VAT...
2014.03.20

III etap deregulacji ma objąć 101 zawodów...
2014.03.12

Nowe przepisy...
2014.03.12

Rynek pracy...
2014.02.04

mali artyści...
2014.02.03

Come back samochodów z kratką...
2014.02.03

Nowe przepisy...
2014.01.22

Prezydent podpisał uchwaloną na początku listopada 2013 r. ustawę o cudzoziemcach...
2013.11.13

Jest decyzja Rady Ministrów o wydłużeniu funkcjonowania SSE...
2013.10.12

Podczas prac w Sejmie nad ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku do...
2013.07.25

Możliwe zmiany w kodeksie spółek handlowych…...
2013.06.05

Możliwe zmiany dotyczące Monitora Sądowego i Gospodarczego…...
2013.05.14

Dnia 22 kwietnia 2013 roku w siedzibie Konfederacji Lewiatan miało miejsce spotkanie z Ministrem Pr...
2013.02.05

Na gruncie europejskim trwają prace nad projektem dyrektywy, która umożliwi rozwiązywanie trans-...
2013.01.28

Od 1 stycznia 2013 ustawa z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków obywateli ...
2013.01.25

Powstaje nowa ustawa - o szczególnych rozwiązaniach na rzecz ochrony miejsc pracy, związanych z.....
2013.01.15

Przewidywana nowość w zasadach uchwalania zmian w przepisach mających wpływ na prowadzenie DG
2013.01.15

Szykują się korzystne dla dłużnika zmiany w Prawie upadłościowym i naprawczym
...
2013.01.15

Kolejne ustawy wchodzą w życie z początkiem roku 2013
...
2012.12.28

Prawo pracy. Projekt wprowadzenia rocznego urlopu macierzyńskiego
...
2012.12.28

Zmiany w ustawie o VAT.
...
2012.12.28

Osoby niepełnosprawne i psy asystujące.
...
2012.12.28

Ustawa o odpadach. Zmiana stanowić ma implementację dyrektywy 2008/98/WE. Wprowadza kilka istotnyc...
Vinci&Vinci
ul. Mickiewicza 29
40-085 Katowice
tel: 32 207-23-16
     32 203-15-13
fax: 32 251-84-64
email: vinci-vinci@vinci-vinci.pl

Oddział Bielsko-Biała
ul. Grażyńskiego 12
43-300 Bielsko-Biała
tel: 33 829-32-48
fax: 33 829-32-48