Nowe przepisy

Zmiany w Ustawie o PIT 

Ministerstwo Finansów zapowiedziało, że deklarację za 2014 rok wstępnie wypełni administracja podatkowa. 

Projekt nowelizacji ustawy o PIT oraz niektórych innych ustaw zakłada budowę elektronicznej administracji podatkowej, która umożliwi miedzy innymi wstępne wypełnienie deklaracji podatkowej. Usługa PFR (Pre-Filed Tax Return) ma zostać na specjalnie utworzonym indywidualnym koncie podatnika, gdzie po zalogowaniu podatnik będzie miał dostęp do funkcji związanymi z wypełnieniem PIT, będzie mógł zdecydować czy akceptuje wstępnie wypełnioną przez fiskusa deklarację, czy też chce wprowadzić poprawki (np. ulgi).

Usługa PFR przygotowana będzie przez w oparciu o informacje uzyskane od płatników składek.

Minister finansów zapowiedział, że już od lipca ruszy portal podatkowy, który będzie służył jako kanał komunikacji między administracja a podatnikiem, na portalu będzie można również znaleźć informacje które dostępne są w bazach administracji podatkowej, a także będzie można zapłacić zobowiązania przez portal. 


Projektowana zmiana Ustawy  o rachunkowości (Dz. U. 2013 r. poz. 330) 

Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o rachunkowości. 

Głównym założeniem projektowanej ustawy jest poprawa warunków wykonywania działalności gospodarczej oraz ograniczenie barier hamujących rozwój przedsiębiorczości dla mikro firm.

Projekt wdraża możliwość uproszczenia w zakresie sprawozdawczości finansowej dla mikro firm, m.in. poprzez sporządzanie znacznie skróconego sprawozdania finansowego - gdzie znajdą się jedynie podstawowe informacje o bilansie oraz rachunek zysków i strat. Najmniejsze podmioty gospodarcze zwolnione zostaną również z obowiązku sporządzania dodatkowych informacji oraz sprawozdań z działalności. Ministerstwo Finansów podkreśla, że mikro firmy zachowają decyzyjność w zakresie sporządzania sprawozdań - będą one mogły wybierać między dotychczasową pełną metodą, lub uproszczoną metodę. 

Definicja mikro firmy wg dyrektywy to spółka akcyjna, spółka z o.o. oraz spółki komandytowo - akcyjne (jak również spółki osobowe przez nie tworzone), które nie przekroczyły limitów dwóch z trzech kryteriów: suma bilansowa w wysokości 350 tys. Euro, przychody netto w wysokości 700 tys. Euro, przeciętne zatrudnienie - 10 osób. 

Projekt przewiduje jednak rozszerzenie podmiotów uprawnionych do skorzystania z uproszczonej formy sprawozdawczej m.in. przez os. fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie, jeżeli ich przychody nie były mniejsze niż 1,2 mln euro i nie przekraczały równowartości 2 mln euro za poprzedni rok obrotowy. 

Etap legislacyjny:

Komisja Sejmowa


Nowy e-system w postępowaniu patentowym

NIK po przeprowadzonej kontroli w Urzędzie Patentowym RP zobowiązał UP do wdrożenia nowego e-systemu zarządzania dokumentami.

Kontrola NIK wykazała, że rozstrzyganie spraw spornych w UP trwa zbyt długo, w 89% przypadkach przekroczono półroczny termin na rozpatrzenie wniosków i rozstrzygnięcie sporów. 

Niemożliwe również było orzecznictwo UP w kwestiach spornych, ponieważ akta przesyłane były do sądu a UP nie miał żadnej kopii i musiał czekać na rozstrzygnięcie sporu przez sąd i dopiero wtedy mógł prowadzić dalsze postępowanie. 

Nowe rozwiązania mają usprawnić działanie UP i przyspieszyć procedurę w postępowaniu patentowym.

Etap legislacyjny: 

Rządowe Centrum Legislacji 


2017.01.04

Od 1 stycznia 2017 r. zmienia się kodeks pracy...
2016.06.08

Rozpoczął działalność Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej - subregion centralny zachodni. Je...
2016.04.12

Ruszył program 500plus...
2016.01.12

Nowe przepisy o mediacjach...
2015.12.29

Wszyscy prawnicy żyją sprawą Trybunału Konstytucyjnego...
2015.10.07

Nowe prawo zamówień publicznych...
2015.08.04

3 sierpnia Prezydent podpisał ustawę o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu s...
2015.07.30

Nowe przepisy podatkowe...
2015.07.15

REJESTR USŁUG ROZWOJOWYCH...
2015.06.23

2015.05.13

Nowe przepisy dotyczące dziedziczenia w UE...
2015.05.06

Sąd Najwyższy wyklucza możliwość wpisu do KRS prokurenta z zastrzeżeniem, że może on działa...
2015.04.17

Planowane zmiany w prawie spadkowym...
2015.04.17

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że Bankowy Tytuł Egzekucyjny narusza zasadę równości.
2014.12.31

Wszystkiego Najlepszego w Nowym Wspaniałym Roku 2015...
2014.12.16

Zmiany w ustawie o KRS...
2014.12.16

Prawo do dostępu do adwokata w prawie karnym - projekt dyrektywy...
2014.12.03

Nowa ustawa o ułatwieniu działalności gospodarczej...
2014.10.28

Zmiany w Prawie zamówień publicznych...
2014.10.10

Aktualna sytuacja na śląskim rynku pracy...
2014.10.10

Krajowy Fundusz Szkoleniowy...
2014.09.22

Gratulujemy polskiej drużynie mistrzostwa świata w siatkówce.

2014.07.15

Ważne zmiany w dostępie do ksiąg wieczystych od 1 lipca 2014 roku...
2014.07.14

Nowe przepisy o zbiórkach publicznych...
2014.06.23

Projektowane zmiany dotyczące kolejnych uproszczeń w rachunkowości, 
ty...
2014.06.05

30 maja 2014 roku została przekazana Prezydentowi do podpisu ustawa o prawach konsumenta....
2014.05.23

Od 30 maja br. niższa opłata za rejestrację zmian w KRS...
2014.05.23

Szykują się zmiany w Kodeksie spółek handlowych...
2014.04.15

Komunikat Biura Prasowego
2014.04.02

AUTA BEZ VAT...
2014.03.20

III etap deregulacji ma objąć 101 zawodów...
2014.03.12

Nowe przepisy...
2014.03.12

Rynek pracy...
2014.02.04

mali artyści...
2014.02.03

Come back samochodów z kratką...
2014.02.03

Nowe przepisy...
2014.01.22

Prezydent podpisał uchwaloną na początku listopada 2013 r. ustawę o cudzoziemcach...
2013.11.13

Jest decyzja Rady Ministrów o wydłużeniu funkcjonowania SSE...
2013.10.12

Podczas prac w Sejmie nad ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku do...
2013.07.25

Możliwe zmiany w kodeksie spółek handlowych…...
2013.06.05

Możliwe zmiany dotyczące Monitora Sądowego i Gospodarczego…...
2013.05.14

Dnia 22 kwietnia 2013 roku w siedzibie Konfederacji Lewiatan miało miejsce spotkanie z Ministrem Pr...
2013.02.05

Na gruncie europejskim trwają prace nad projektem dyrektywy, która umożliwi rozwiązywanie trans-...
2013.01.28

Od 1 stycznia 2013 ustawa z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków obywateli ...
2013.01.25

Powstaje nowa ustawa - o szczególnych rozwiązaniach na rzecz ochrony miejsc pracy, związanych z.....
2013.01.15

Przewidywana nowość w zasadach uchwalania zmian w przepisach mających wpływ na prowadzenie DG
2013.01.15

Szykują się korzystne dla dłużnika zmiany w Prawie upadłościowym i naprawczym
...
2013.01.15

Kolejne ustawy wchodzą w życie z początkiem roku 2013
...
2012.12.28

Prawo pracy. Projekt wprowadzenia rocznego urlopu macierzyńskiego
...
2012.12.28

Zmiany w ustawie o VAT.
...
2012.12.28

Osoby niepełnosprawne i psy asystujące.
...
2012.12.28

Ustawa o odpadach. Zmiana stanowić ma implementację dyrektywy 2008/98/WE. Wprowadza kilka istotnyc...
Vinci&Vinci
ul. Mickiewicza 29
40-085 Katowice
tel: 32 207-23-16
     32 203-15-13
fax: 32 251-84-64
email: vinci-vinci@vinci-vinci.pl

Oddział Bielsko-Biała
ul. Grażyńskiego 12
43-300 Bielsko-Biała
tel: 33 829-32-48
fax: 33 829-32-48