Nowa ustawa o prawach konsumenta

30 maja 2014 roku została przekazana Prezydentowi do podpisu ustawa o prawach konsumenta. Jest to jedna z ważniejszych zmian w zakresie prawa konsumenckiego w ostatnich latach.

Nowe przepisy powinny wejść w życie w grudniu 2014 r. 
Uwaga: nowa regulacja stosowana będzie do umów zawartych dopiero po dniu wejścia w życie ustawy.

Zmiana ma na celu przede wszystkim ujednolicenie i doprecyzowanie regulacji dotyczącej umów o charakterze konsumenckim, w tym zawieranych przez internet (np. w sklepach internetowych), w zakresie:
 obowiązków informacyjnych,
 wymogów formalnych takich umów oraz
 prawa odstąpienia od nich.

Zmiana porządkuje również regulacje dotyczące odpowiedzialności za jakość rzeczy sprzedanej – zgodnie z wymogami stosownych przepisów prawa UE.

Zgodnie z nową ustawą uchylone zostaną dwie główne ustawy regulujące podstawowe kwestie związane z dokonywaniem zakupów na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa oraz związane z reklamacją towaru przez konsumenta, tj.:
 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000, Nr 22, poz. 271)
 ustawy z dnia z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U z 2002, Nr 141, poz.1176).

Zgodnie z nową ustawą postanowienia dotyczące ustawowej reklamacji towaru przez konsumenta (obecna niezgodność towaru z umową) mają zostać wprowadzone do kodeksu cywilnego i ujednolicone z kodeksowymi przepisami dotyczącymi rękojmi i gwarancji. Od tej pory będziemy mieć do czynienia tylko z dwoma trybami reklamacji – na podstawie rękojmi oraz na podstawie gwarancji, z tym że w wypadku konsumentów kodeks przewidywać będzie dodatkowe obowiązki informacyjne.
Nowe przepisy wprowadzają szereg zmian dot. obowiązków informacyjnych wobec konsumentów oraz zasad dotyczących umów zawieranych na odległość. Warto chociażby wskazać, że nowa ustawa uchyli dwie dotychczas podstawowe ustawy regulujące zasady sprzedaży przez internet. Wśród ważniejszych zmian należy wskazać:
 Obowiązki informacyjne przedsiębiorcy zawierającego umowę na odległość z konsumentem
 Potwierdzenie zawarcia umowy na odległość na trwałym nośniku przekazywane konsumentowi
 Zasady i tryb zawierania z konsumentem umowy na odległość
 Zasady i tryb wykonania przysługującego konsumentowi prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość
 Zmiany w Kodeksie Cywilnym, w tym przede wszystkim wprowadzenie zmian w procedurze reklamacyjnej.

2017.01.04

Od 1 stycznia 2017 r. zmienia się kodeks pracy...
2016.06.08

Rozpoczął działalność Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej - subregion centralny zachodni. Je...
2016.04.12

Ruszył program 500plus...
2016.01.12

Nowe przepisy o mediacjach...
2015.12.29

Wszyscy prawnicy żyją sprawą Trybunału Konstytucyjnego...
2015.10.07

Nowe prawo zamówień publicznych...
2015.08.04

3 sierpnia Prezydent podpisał ustawę o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu s...
2015.07.30

Nowe przepisy podatkowe...
2015.07.15

REJESTR USŁUG ROZWOJOWYCH...
2015.06.23

2015.05.13

Nowe przepisy dotyczące dziedziczenia w UE...
2015.05.06

Sąd Najwyższy wyklucza możliwość wpisu do KRS prokurenta z zastrzeżeniem, że może on działa...
2015.04.17

Planowane zmiany w prawie spadkowym...
2015.04.17

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że Bankowy Tytuł Egzekucyjny narusza zasadę równości.
2014.12.31

Wszystkiego Najlepszego w Nowym Wspaniałym Roku 2015...
2014.12.16

Zmiany w ustawie o KRS...
2014.12.16

Prawo do dostępu do adwokata w prawie karnym - projekt dyrektywy...
2014.12.03

Nowa ustawa o ułatwieniu działalności gospodarczej...
2014.10.28

Zmiany w Prawie zamówień publicznych...
2014.10.10

Aktualna sytuacja na śląskim rynku pracy...
2014.10.10

Krajowy Fundusz Szkoleniowy...
2014.09.22

Gratulujemy polskiej drużynie mistrzostwa świata w siatkówce.

2014.07.15

Ważne zmiany w dostępie do ksiąg wieczystych od 1 lipca 2014 roku...
2014.07.14

Nowe przepisy o zbiórkach publicznych...
2014.06.23

Projektowane zmiany dotyczące kolejnych uproszczeń w rachunkowości, 
ty...
2014.06.05

30 maja 2014 roku została przekazana Prezydentowi do podpisu ustawa o prawach konsumenta....
2014.05.23

Od 30 maja br. niższa opłata za rejestrację zmian w KRS...
2014.05.23

Szykują się zmiany w Kodeksie spółek handlowych...
2014.04.15

Komunikat Biura Prasowego
2014.04.02

AUTA BEZ VAT...
2014.03.20

III etap deregulacji ma objąć 101 zawodów...
2014.03.12

Nowe przepisy...
2014.03.12

Rynek pracy...
2014.02.04

mali artyści...
2014.02.03

Come back samochodów z kratką...
2014.02.03

Nowe przepisy...
2014.01.22

Prezydent podpisał uchwaloną na początku listopada 2013 r. ustawę o cudzoziemcach...
2013.11.13

Jest decyzja Rady Ministrów o wydłużeniu funkcjonowania SSE...
2013.10.12

Podczas prac w Sejmie nad ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku do...
2013.07.25

Możliwe zmiany w kodeksie spółek handlowych…...
2013.06.05

Możliwe zmiany dotyczące Monitora Sądowego i Gospodarczego…...
2013.05.14

Dnia 22 kwietnia 2013 roku w siedzibie Konfederacji Lewiatan miało miejsce spotkanie z Ministrem Pr...
2013.02.05

Na gruncie europejskim trwają prace nad projektem dyrektywy, która umożliwi rozwiązywanie trans-...
2013.01.28

Od 1 stycznia 2013 ustawa z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków obywateli ...
2013.01.25

Powstaje nowa ustawa - o szczególnych rozwiązaniach na rzecz ochrony miejsc pracy, związanych z.....
2013.01.15

Przewidywana nowość w zasadach uchwalania zmian w przepisach mających wpływ na prowadzenie DG
2013.01.15

Szykują się korzystne dla dłużnika zmiany w Prawie upadłościowym i naprawczym
...
2013.01.15

Kolejne ustawy wchodzą w życie z początkiem roku 2013
...
2012.12.28

Prawo pracy. Projekt wprowadzenia rocznego urlopu macierzyńskiego
...
2012.12.28

Zmiany w ustawie o VAT.
...
2012.12.28

Osoby niepełnosprawne i psy asystujące.
...
2012.12.28

Ustawa o odpadach. Zmiana stanowić ma implementację dyrektywy 2008/98/WE. Wprowadza kilka istotnyc...
Vinci&Vinci
ul. Mickiewicza 29
40-085 Katowice
tel: 32 207-23-16
     32 203-15-13
fax: 32 251-84-64
email: vinci-vinci@vinci-vinci.pl

Oddział Bielsko-Biała
ul. Grażyńskiego 12
43-300 Bielsko-Biała
tel: 33 829-32-48
fax: 33 829-32-48