AUTA BEZ VAT


12 marca 2014 r. Prezydent podpisał nowelizację ustawy o podatku od towarów i usług (DZ.U. 2011 r. Nr 177 poz. 1054), w związku z którą począwszy od dnia 1 kwietnia 2014 r. wejdą w życie nowe regulacje dotyczące odliczeń i rozliczania podatku od samochodów osobowych do 3,5 tony wykorzystywanych przez przedsiębiorców. 
1. Nowa ustawa dla celów odliczania VAT przewiduje w uproszczeniu podział samochodów na:

1) ciężarowe powyżej 3,5 tony - pełne odliczenie VAT (100%),
2) pojazdy samochodowe poniżej 3,5 tony wykorzystywane wyłącznie dla celów prowadzonej działalności gospodarczej - pełne odliczenie VAT (100%),
3) pojazdy samochodowe poniżej 3,5 tony wykorzystywane zarówno dla celów prowadzonej działalności gospodarczej, jak i dla celów prywatnych - częściowe odliczenie VAT (50%).

2. Samochody ciężarowe powyżej 3,5 tony:
W zakresie samochodów ciężarowych o masie całkowitej  powyżej 3,5 tony zmiany w ustawie nie przewidują w zasadzie żadnych rewolucji. Wciąż w przypadku tych pojazdów podatnikom zarówno przy zakupie samych samochodów, jak i przy wydatkach eksploatacyjnych związanych z ich użytkowaniem będzie przysługiwało odliczenie 100% VAT. Oczywiście przy założeniu, że ich nabycie czy użytkowanie ma związek z wykonywaniem czynności opodatkowanych.

3. Samochody o masie nieprzekraczającej 3,5 tony wykorzystywane wyłącznie dla celów prowadzonej działalności gospodarczej:
W stosunku do tych samochodów ustawa o VAT przewiduje możliwość odliczenia 100% VAT zarówno przy zakupie auta, jak i przy wydatkach związanych z jego użytkowaniem wyłącznie dla celów firmowych. Warto tu wspomnieć, że pełne odliczenie podatku naliczonego jest możliwe tak samo przy “zwykłych” samochodach osobowych, jak i przy samochodach z homologacją N1”.  Jednak tu ustawodawca planuje nałożyć na podatników dodatkowe warunki, jakie muszą być spełnione, aby odliczyć pełny VAT (nie dotyczą one jednak pojazdów wskazanych w art. 86a ust. 9 znowelizowanej ustawy o VAT – zgodnie z punktem 6 poniżej).
Pierwszy to obowiązek złożenia we właściwym urzędzie skarbowym informacji o tych pojazdach, które użytkowane są wyłącznie w celach firmowych.
Drugi to obowiązek prowadzenia ewidencji (kilometrówki). Wg ustawy o zmianie ustawy o VAT taka ewidencja powinna zawierać:
1) numer rejestracyjny pojazdu samochodowego;
2) dzień rozpoczęcia i zakończenia prowadzenia ewidencji;
3) stan licznika przebiegu pojazdu samochodowego na dzień rozpoczęcia prowadzenia ewidencji, na koniec każdego okresu rozliczeniowego oraz na dzień zakończenia prowadzenia ewidencji;
4) wpis osoby kierującej pojazdem samochodowym dotyczący każdego wykorzystania tego pojazdu obejmujący:
a) kolejny numer wpisu,
b) datę i cel wyjazdu,
c) opis trasy (skąd – dokąd),
d) liczbę przejechanych kilometrów,
e) imię i nazwisko oraz podpis osoby kierującej pojazdem
– potwierdzony przez podatnika w zakresie autentyczności wpisu osoby kierującej pojazdem, jeżeli nie jest ona podatnikiem;
5) liczbę przejechanych kilometrów na koniec każdego okresu rozliczeniowego oraz na dzień zakończenia prowadzenia ewidencji.
Prowadzenie kilometrówki ma wykluczyć użytkowanie prywatne. Jeżeli więc przedsiębiorca czy pracownik ujmie w ewidencji dojazd z pracy do miejsca zamieszkania będzie to informacja dla urzędników, że korzysta on bezprawnie ze 100% odliczenia VAT, jako że samochód wykorzystywany jest również dla celów prywatnych.
WAŻNE:
Dla pojazdów, które zostały kupione przed 1 kwietnia lub które są używane na podstawie umów zawartych przed tym dniem i zamierzamy używać ich wyłącznie do prowadzenia działalności gospodarczej - a więc chcielibyśmy odliczać 100% podatku naliczonego VAT od zakupów, należy:
 1) w terminie 7 dni od dnia, w którym poniesiemy pierwszy koszt/wydatek związanym z tymi pojazdami po dniu 1 kwietnia - złożyć do Urzędu Skarbowego informację o używaniu tych pojazdów,
 2) prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu od dnia w którym poniesiemy pierwszy wydatek po dniu wejścia w życie nowych przepisów (1 kwietnia 2014).

4. Samochody poniżej 3,5 tony wykorzystywane dla celów firmowych i prywatnych:
W przypadku wykorzystywania w firmie samochodów użytkowanych zarówno dla celów działalności, jak i dla celów prywatnych, podatnikowi prowadzącemu wyłącznie działalność opodatkowaną przysługuje częściowe odliczenie VAT w wysokości 50% kwoty podatku z faktury dokumentującej zakup czy to samego samochodu, czy innych wydatków związanych z bieżącą jego eksploatacją (np. wymiana oleju silnikowego, myjnia) z wyłączeniem zakupu paliwa.
Do 30 czerwca 2015 roku 50% odliczenie VAT nie dotyczy zakupu paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu, wykorzystywanych do napędu:
1) samochodów osobowych;
2) innych niż samochody osobowe pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, w których liczba miejsc (siedzeń) łącznie  z miejscem dla kierowcy wynosi:
1 – jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 425 kg,
2 – jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 493 kg,
3 lub więcej – jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 500 kg.

5. Zgodnie z nowymi przepisami pojazdy samochodowe są uznawane za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej, jeżeli:
sposób wykorzystywania tych pojazdów przez podatnika, zwłaszcza określony w:
1) ustalonych przez niego zasadach ich używania oraz dodatkowo potwierdzony prowadzoną przez podatnika dla tych pojazdów ewidencją przebiegu pojazdu, wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub
2) konstrukcja tych pojazdów wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub powoduje, że ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą jest nieistotne.

6. Pojazdami natomiast, których konstrukcja wyklucza użytkowanie dla celów prywatnych wg ustawodawcy są (art. 86a ust. 9):  
1) pojazdy samochodowe, inne niż samochody osobowe, mające jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą:
a) klasyfikowane na podstawie przepisów o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van lub
b) z otwartą częścią przeznaczoną do przewozu ładunków;
2) pojazdy samochodowe, inne niż samochody osobowe, które posiadają kabinę kierowcy z jednym rzędem siedzeń i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu;
3) pojazdy specjalne, które spełniają również warunki zawarte w odrębnych przepisach określone dla następujących przeznaczeń:
a) agregat elektryczny/spawalniczy,
b) do prac wiertniczych,
c) koparka, koparko-spycharka,
d) ładowarka,
e) podnośnik do prac konserwacyjno-montażowych,
f) żuraw samochodowy
– jeżeli z dokumentów wydanych zgodnie z przepisami o ruchu drogowym wynika, że dany pojazd jest pojazdem specjalnym.

7. Korekty podatku. Nowe regulacje przewidują konieczność lub możliwość dokonania stosownej korekty uprzednio odliczonego podatku lub podatku nieodliczonego, jeśli w trakcie 60 miesięcy (przy pojazdach o wartości do 15 000 zł – 12 miesięcy), licząc od miesiąca nabycia danego pojazdu, nastąpi zmiana jego przeznaczenia. Wysokość dokonywanej korekty będzie uzależniona od miesiąca, w którym będzie miała miejsce ta zmiana. Możliwością dokonania korekty zostaną objęte również przypadki sprzedaży pojazdów, w stosunku do których przysługiwało ograniczone prawo do odliczania podatku naliczonego z uwagi na ich wykorzystywanie do użytku mieszanego.

8. Czym jest homologacja N1?
Homologacja N1 to specjalny dokument wydawany m.in. przez producentów pojazdów. Określa się w nim techniczne parametry pojazdu dotyczące takich kwestii, jak możliwości załadunkowe oraz przestrzeń ładunkowa. Warunkiem jej nadania jest m.in. trwałe oddzielenie części osobowej od bagażowej (za pomocą np. powszechnie znanej kratki), przy czym należy pamiętać, iż każde państwo-producent samo ustala, co ma być owym trwałym oddzieleniem. Dlatego można spotkać samochody z homologacją N1, które mają założoną papierową przegrodę, inne - żelazną blachę, czy też na stałe zamontowaną półkę.
Jeżeli chodzi o warunki dotyczące załadunku towaru do pojazdu - musi być on możliwy przez zaprojektowane do tego celu tylne drzwi, klapę tylną albo drzwi boczne. Przy czym tylne drzwi lub klapa powinny mieć wysokość nie mniejszą niż 600 mm, jeżeli pojazd ma jeden rząd siedzeń albo wyłącznie siedzenie kierowcy lub też co najmniej 800 mm wysokości i 12.800 cm2 powierzchni dla samochodu, w którym znajduje się więcej niż jeden rząd siedzeń.
Przepisy określają również warunki dla przestrzeni ładunkowej, czyli części pojazdu, która znajduje się za rzędami siedzeń. Ważne jest, by była ona płaska, a jej długość wynosiła nie mniej niż 40 proc. (przy jednym rzędzie siedzeń lub wyłącznie siedzeniu kierowcy) lub 30 proc. (przy więcej niż jednym rzędzie siedzeń) rozstawu osi. Nawet jeżeli któreś z rzędów mogą zostać w łatwy sposób i bez specjalistycznych narzędzi zdemontowane, to wymogi przestrzeni i tak należy określać dla sytuacji, gdy wszystkie siedzenia są zamontowane w pojeździe.
Zmiana sposobu wykorzystania samochodu będzie musiała być zgłaszana fiskusowi najpóźniej przed dniem tej zmiany. Znowelizowany został sposób dokonywania korekty w przypadku zmiany przeznaczenia pojazdu. Regulacje przewidują również wprowadzenie systemu korekt przy zmianie wykorzystania pojazdu pierwotnie przeznaczonego do użytku mieszanego. Zmiana ta jest powiązana z likwidacją zwolnienia (zawartego obecnie w rozporządzeniu wykonawczym do ustawy o VAT) – w związku z wątpliwościami Komisji Europejskiej co do jego zgodności z przepisami unijnymi – dla sprzedawanych pojazdów objętych ograniczonym prawem do odliczania. Zaproponowane regulacje będą lepiej realizować zasadę neutralności zarówno u podatników, którzy sprzedają używane przez siebie ww. pojazdy, jak i podatników, którzy handlują tego rodzaju pojazdami kupionymi od innych podatników. Wskutek planowanej likwidacji zwolnienia od podatku sprzedaż takich pojazdów zostanie objęta opodatkowaniem na zasadach ogólnych. Należy zatem przyjąć, że z chwilą jej dokonania w trakcie 5-letniego okresu, liczonego od nabycia pojazdu, nastąpiła zmiana jego przeznaczenia do celów związanych wyłącznie z działalnością gospodarczą (podobnie jak ma to miejsce obecnie w art. 91 ust. 6 pkt 1 ustawy o VAT).

Etap legislacyjny:
Wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2014 r. 

2017.01.04

Od 1 stycznia 2017 r. zmienia się kodeks pracy...
2016.06.08

Rozpoczął działalność Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej - subregion centralny zachodni. Je...
2016.04.12

Ruszył program 500plus...
2016.01.12

Nowe przepisy o mediacjach...
2015.12.29

Wszyscy prawnicy żyją sprawą Trybunału Konstytucyjnego...
2015.10.07

Nowe prawo zamówień publicznych...
2015.08.04

3 sierpnia Prezydent podpisał ustawę o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu s...
2015.07.30

Nowe przepisy podatkowe...
2015.07.15

REJESTR USŁUG ROZWOJOWYCH...
2015.06.23

2015.05.13

Nowe przepisy dotyczące dziedziczenia w UE...
2015.05.06

Sąd Najwyższy wyklucza możliwość wpisu do KRS prokurenta z zastrzeżeniem, że może on działa...
2015.04.17

Planowane zmiany w prawie spadkowym...
2015.04.17

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że Bankowy Tytuł Egzekucyjny narusza zasadę równości.
2014.12.31

Wszystkiego Najlepszego w Nowym Wspaniałym Roku 2015...
2014.12.16

Zmiany w ustawie o KRS...
2014.12.16

Prawo do dostępu do adwokata w prawie karnym - projekt dyrektywy...
2014.12.03

Nowa ustawa o ułatwieniu działalności gospodarczej...
2014.10.28

Zmiany w Prawie zamówień publicznych...
2014.10.10

Aktualna sytuacja na śląskim rynku pracy...
2014.10.10

Krajowy Fundusz Szkoleniowy...
2014.09.22

Gratulujemy polskiej drużynie mistrzostwa świata w siatkówce.

2014.07.15

Ważne zmiany w dostępie do ksiąg wieczystych od 1 lipca 2014 roku...
2014.07.14

Nowe przepisy o zbiórkach publicznych...
2014.06.23

Projektowane zmiany dotyczące kolejnych uproszczeń w rachunkowości, 
ty...
2014.06.05

30 maja 2014 roku została przekazana Prezydentowi do podpisu ustawa o prawach konsumenta....
2014.05.23

Od 30 maja br. niższa opłata za rejestrację zmian w KRS...
2014.05.23

Szykują się zmiany w Kodeksie spółek handlowych...
2014.04.15

Komunikat Biura Prasowego
2014.04.02

AUTA BEZ VAT...
2014.03.20

III etap deregulacji ma objąć 101 zawodów...
2014.03.12

Nowe przepisy...
2014.03.12

Rynek pracy...
2014.02.04

mali artyści...
2014.02.03

Come back samochodów z kratką...
2014.02.03

Nowe przepisy...
2014.01.22

Prezydent podpisał uchwaloną na początku listopada 2013 r. ustawę o cudzoziemcach...
2013.11.13

Jest decyzja Rady Ministrów o wydłużeniu funkcjonowania SSE...
2013.10.12

Podczas prac w Sejmie nad ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku do...
2013.07.25

Możliwe zmiany w kodeksie spółek handlowych…...
2013.06.05

Możliwe zmiany dotyczące Monitora Sądowego i Gospodarczego…...
2013.05.14

Dnia 22 kwietnia 2013 roku w siedzibie Konfederacji Lewiatan miało miejsce spotkanie z Ministrem Pr...
2013.02.05

Na gruncie europejskim trwają prace nad projektem dyrektywy, która umożliwi rozwiązywanie trans-...
2013.01.28

Od 1 stycznia 2013 ustawa z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków obywateli ...
2013.01.25

Powstaje nowa ustawa - o szczególnych rozwiązaniach na rzecz ochrony miejsc pracy, związanych z.....
2013.01.15

Przewidywana nowość w zasadach uchwalania zmian w przepisach mających wpływ na prowadzenie DG
2013.01.15

Szykują się korzystne dla dłużnika zmiany w Prawie upadłościowym i naprawczym
...
2013.01.15

Kolejne ustawy wchodzą w życie z początkiem roku 2013
...
2012.12.28

Prawo pracy. Projekt wprowadzenia rocznego urlopu macierzyńskiego
...
2012.12.28

Zmiany w ustawie o VAT.
...
2012.12.28

Osoby niepełnosprawne i psy asystujące.
...
2012.12.28

Ustawa o odpadach. Zmiana stanowić ma implementację dyrektywy 2008/98/WE. Wprowadza kilka istotnyc...
Vinci&Vinci
ul. Mickiewicza 29
40-085 Katowice
tel: 32 207-23-16
     32 203-15-13
fax: 32 251-84-64
email: vinci-vinci@vinci-vinci.pl

Oddział Bielsko-Biała
ul. Grażyńskiego 12
43-300 Bielsko-Biała
tel: 33 829-32-48
fax: 33 829-32-48